Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras

2. Padėtis Afganistane (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Afganistane (2017/2932(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. gruodžio 12 d. (2017 12 12 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi ir Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu – dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu – dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Balsavimas: 2017 12 14 protokolo 8.5 punktas

Teisinis pranešimas - Privatumo politika