Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris - Strasbūra

2. Stāvoklis Afganistānā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Afganistānā (2017/2932(RSP)).

Debates notika 2017. gada 12. decembrī (12.12.2017. protokola 10. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi un Jaromír Štětina PPE grupas vārdā – par stāvokli Afganistānā (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Afganistānā (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par situāciju Afganistānā (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par stāvokli Afganistānā (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā – par situāciju Afganistānā (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock ECR grupas vārdā – par stāvokli Afganistānā (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Ana Gomes S&D grupas vārdā – par stāvokli Afganistānā (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Balsojums: 14.12.2017. protokola 8.5. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika