Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 grudnia 2017 r. - Strasburg

2. Sytuacja w Afganistanie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Afganistanie (2017/2932(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 grudnia 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 12.12.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi i Jaromír Štětina, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 14.12.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności