Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 decembrie 2017 - Strasbourg

2. Situația din Afganistan (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Afganistan (2017/2932(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 decembrie 2017 (punctul 10 al PV din 12.12.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Vot: punctul 8.5 al PV din 14.12.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate