Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. december 2017 - Strasbourg

2. Razmere v Afganistanu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Afganistanu (2017/2932(RSP))

Razprava je potekala 12. decembra 2017 (točka 10 zapisnika z dne 12.12.2017).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi in Jaromír Štětina v imenu skupine PPE o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock v imenu skupine ECR o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Ana Gomes v imenu skupine S&D o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 14.12.2017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov