Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg

2. Situationen i Afghanistan (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))

Debatten hade hållits den 12 december 2017 (punkt 10 i protokollet av den 12.12.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi och Jaromír Štětina, för PPE-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017),

—   Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017),

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017),

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017),

—   Charles Tannock, för ECR-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Ana Gomes, för S&D-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 14.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy