Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 декември 2017 г. - Страсбург

5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 13.12.2017 г.)


5.1. Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа

Предложения за резолюция B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 и B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker и Notis Marias.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Carlos Iturgaiz и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: 14 декември 2017 г.


5.2. Камбоджа: забрана на опозицията

Предложения за резолюция B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 и B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius и Laima Liucija Andrikienė представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao и Herbert Dorfmann.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: 14 декември 2017 г.


5.3. Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт

Предложения за резолюция B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 и B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, и Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се: Francisco Assis, от името на групата S&D, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, и Iratxe García Pérez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun и Wajid Khan.

Изказа се Marek Jurek, който направи лично изявление съгласно член 164 от Правилника за дейността, в отговор на коментарите на Soraya Post и Stanislav Polčák.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: 14 декември 2017 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.36 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност