Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg

5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 13.12.2017.)


5.1. Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa

Resolutionsförslag B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 och B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Carlos Iturgaiz och Jean-Paul Denanot.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 14.12.2017.


5.2. Kambodja: oppositionen förbjuds

Resolutionsförslag B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 och B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius och Laima Liucija Andrikienė redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao och Herbert Dorfmann.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 14.12.2017.


5.3. El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall

Resolutionsförslag B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 och B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Francisco Assis för S&D-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, och Iratxe García Pérez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, som avböjde en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun och Wajid Khan.

Talare: Marek Jurek som gjorde en personlig kommentar, i enlighet med artikel 164 i arbetsordningen, med anledning av inläggen från Soraya Post och Stanislav Polčák.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 14.12.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.36.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy