Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/3003(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0691/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Hlasování :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 14. prosince 2017 - Štrasburk

8.3. Salvador: případy žen stíhaných za samovolné potraty (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 a B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0691/2017

(nahrazující B8-0691/2017 a B8-0702/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil a Ruža Tomašić za skupinu ECR.

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0695/2017

(nahrazující B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 a B8-0701/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis a Iratxe García Pérez za skupinu S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P8_TA(2017)0498)

Vystoupení

Molly Scott Cato předložila ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění C. Ústní pozměňovací návrh byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí