Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/3003(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0691/2017

Arutelud :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Hääletused :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 14. detsember 2017 - Strasbourg

8.3. El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 ja B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0691/2017

(asendades B8-0691/2017 ja B8-0702/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0695/2017

(asendades B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 ja B8-0701/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis ja Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0498)

Sõnavõtud

Molly Scott Cato esitas põhjenduse C kohta suulise muudatusettepaneku. Suuline muudatusettepanek võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika