Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/3003(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0691/2017

Keskustelut :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 14. joulukuuta 2017 - Strasbourg

8.3. El Salvador: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 ja B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0691/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0691/2017 ja B8-0702/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta.

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0695/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 ja B8-0701/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis ja Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0498)

Puheenvuorot:

Molly Scott Cato esitti johdanto-osan C kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö