Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/3003(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0691/2017

Debatai :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Balsavimas :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Priimti tekstai :


Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras

8.3. Salvadoras: atvejai, kai moterys traukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 ir B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0691/2017

(keičia B8-0691/2017 ir B8-0702/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu.

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0695/2017

(keičia B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 ir B8-0701/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis ir Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ir Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P8_TA(2017)0498)

Kalbėjo:

Molly Scott Cato pateikė žodinį C konstatuojamosios dalies pakeitimą. Pakeitimas buvo priimtas balsuoti.

Teisinė informacija - Privatumo politika