Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/3003(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0691/2017

Debaty :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Głosowanie :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 14 grudnia 2017 r. - Strasburg

8.3. Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 i B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0691/2017

(zastępujący B8-0691/2017 i B8-0702/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská i Elmar Brok, w imieniu grupy PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR.

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0695/2017

(zastępujący B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 i B8-0701/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis i Iratxe García Pérez, w imieniu grupy S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Sabine Lösing, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli i Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P8_TA(2017)0498)

Wystąpienia

Molly Scott Cato przedstawiła poprawkę ustną do motywu C. Poprawka ustna została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności