Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/3003(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0691/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg

8.3. Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 a B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0691/2017

(nahrádzajúci B8-0691/2017 a B8-0702/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR.

Zamietnuté

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0695/2017

(nahrádzajúci B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 a B8-0701/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis a Iratxe García Pérez, v mene skupiny S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli a Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

Prijaté (P8_TA(2017)0498)

Vystúpenia:

Molly Scott Cato predložila ústny PN k odôvodneniu C. Tento ústny PN bol schválený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia