Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/3003(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0691/2017

Debatter :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg

8.3. El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 och B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0691/2017

(ersätter B8-0691/2017 och B8-0702/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen.

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0695/2017

(ersätter B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 och B8-0701/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis och Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Sabine Lösing, för GUE/NGL-gruppen,

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2017)0498)

Inlägg:

Molly Scott Cato presenterade ett muntligt ändringsförslag avseende beaktandeled C. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy