Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2932(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0678/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2017 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0499

Протокол
Четвъртък, 14 декември 2017 г. - Страсбург

8.5. Положението в Афганистан (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Афганистан (2017/2932(RSP))

Разискването се състоя на 12 декември 2017 г. (точка 10 от протокола от 12.12.2017 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 14 декември 2017 г. (точка 2 от протокола от 14.12.2017 г).

Предложения за резолюция B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 и B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0678/2017

(за замяна на B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 и B8-0684/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Андрей Ковачев, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi и Jaromír Štětina, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano и Ana Gomes, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

Приема се (P8_TA(2017)0499)

Правна информация - Политика за поверителност