Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. prosince 2017 - Štrasburk

8. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Svoboda projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 a B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0685/2017

(nahrazující B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 a B8-0693/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei a Angel Dzhambazki za skupinu ECR;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD;

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2017)0496)


8.2. Kambodža: zákaz opozice (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 a B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0686/2017

(nahrazující B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 a B8-0697/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Marc Tarabella za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Norica Nicolai za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD;

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2017)0497)


8.3. Salvador: případy žen stíhaných za samovolné potraty (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 a B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0691/2017

(nahrazující B8-0691/2017 a B8-0702/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil a Ruža Tomašić za skupinu ECR.

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0695/2017

(nahrazující B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 a B8-0701/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis a Iratxe García Pérez za skupinu S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P8_TA(2017)0498)

Vystoupení

Molly Scott Cato předložila ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění C. Ústní pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


8.4. Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Nicola Danti (zastupující zpravodaje) a Dennis de Jong před hlasováním.


8.5. Situace v Afghánistánu (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Afghánistánu (2017/2932(RSP))

Rozprava se konala dne 12. prosince 2017 (bod 10 zápisu ze dne 12.12.2017).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 14. prosince 2017 (bod 2 zápisu ze dne 14.12.2017).

Návrhy usnesení B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 a B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0678/2017

(nahrazující B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 a B8-0684/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi a Jaromír Štětina za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Ana Gomes za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2017)0499)


8.6. Situace Rohingyů (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 a B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0668/2017

(nahrazující B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 a B8-0674/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis a Daniel Caspary za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé a Michel Reimon za skupinu Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0500)


8.7. Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (hlasování)

Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii [2015/2129(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0501)

Vystoupení

Anna Maria Corazza Bildt (zpravodajka) před hlasováním.


8.8. Jednání Petičního výboru v roce 2016 (hlasování)

Zpráva podle čl. 216 odst. 7 o jednáních Petičního výboru v průběhu roku 2016 [2017/2222(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Notis Marias (A8-0387/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0502)


8.9. Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu (hlasování)

Zpráva o evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu [2016/2327(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0503)

Právní upozornění - Ochrana soukromí