Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 decembrie 2017 - Strasbourg

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 și B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0685/2017

(care înlocuiește B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 și B8-0693/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD;

—   Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2017)0496)


8.2. Cambodgia: interzicerea opoziției (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 și B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0686/2017

(care înlocuiește B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 și B8-0697/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Marc Tarabella, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD;

—   Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2017)0497)


8.3. El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 și B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0691/2017

(care înlocuiește B8-0691/2017 și B8-0702/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR.

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0695/2017

(care înlocuiește B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 și B8-0701/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis și Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga și Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P8_TA(2017)0498)

Intervenții

Molly Scott Cato a prezentat un amendament oral la considerentul C. Amendamentul oral a fost reținut.


8.4. Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, de stabilire a unei proceduri de notificare pentru sistemele de autorizare și cerințele referitoare la servicii și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și al Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Nicola Danti (supleantul raportorului) și Dennis de Jong, înaintea votării.


8.5. Situația din Afganistan (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Afganistan (2017/2932(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 decembrie 2017 (punctul 10 al PV din 12.12.2017).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 14 decembrie 2017 (punctul 2 al PV din 14.12.2017).

Propuneri de rezoluții B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 și B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0678/2017

(care înlocuiește B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 și B8-0684/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2017)0499)


8.6. Situația populației Rohingya (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 și B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0668/2017

(care înlocuiește B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 și B8-0674/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis și Daniel Caspary, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé și Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0500)


8.7. Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile [2015/2129(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0501)

Intervenții

Anna Maria Corazza Bildt (raportoare), înaintea votării.


8.8. Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 (vot)

Raport privind deliberările Comisiei pentru petiții, articolul 216 alineatul (7) din Regulamentul de procedură, din cursul anului 2016 [2017/2222(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0502)


8.9. O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon (vot)

Raport referitor la o strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon [2016/2327(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0503)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate