Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 декември 2017 г. - Страсбург

9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда 13 декември 2017 г.)

Възражение срещу акт за изпълнение: Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák и Notis Marias

Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek и Stanislav Polčák

Доклад Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi и Andrejs Mamikins

Доклад Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová и Csaba Sógor

Доклад Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Време за гласуване от четвъртък 14 декември 2017 г.)

Предложение за резолюция относно положението в Афганистан (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan и Andrejs Mamikins

Предложение за резолюция относно положението на хората от общността рохингия (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Доклад Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa и Maria Grapini

Доклад Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini и Notis Marias

Доклад Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini и Seán Kelly.

Правна информация - Политика за поверителност