Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου 2017)

Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák και Νότης Μαριάς

Σύσταση: εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek και Stanislav Polčák

Έκθεση Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi και Andrejs Mamikins

Έκθεση Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová και Csaba Sógor

Έκθεση Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2017)

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan και Andrejs Mamikins

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Έκθεση Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa και Maria Grapini

Έκθεση Νότης Μαριάς - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini και Νότης Μαριάς

Έκθεση Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini και Seán Kelly.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου