Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
V súlade s článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 92/66/EHS zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

REGI

stanovisko:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

REGI

stanovisko:

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

AGRI

- Zmenený návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

ITRE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

PECH

stanovisko:

BUDG

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o definitívnom zákaze elektrického rybolovu (B8-0648/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na podporu regiónov postihnutých hurikánom Irma (B8-0657/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

REGI

stanovisko:

DEVE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o boji proti obezite (B8-0658/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

- Dominique Bilde a Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o programe Európa pre občanov (B8-0659/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia