Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg

12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15. novembra 2017)

výbor CULT

- Správa o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež (2017/2259(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (2017/2255(INI))

výbor DEVE

- Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (ERF) (2017/2258(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor ECON

- Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (2017/2253(INI))

výbor EMPL

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (2017/2260(INI))
(stanovisko: CULT)

výbor ENVI

- Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE)

LIBE

- Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (2017/2256(INI))

výbor TRAN

- Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(stanovisko: ENVI)

Spoločné schôdze výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15. novembra 2017)

- Zmena článku 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
výbory: ECON, AFCO

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15. novembra 2017)

výbor TRAN

- Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor FEMM

- Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy (2017/2206(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
(stanovisko: FEMM)

výbor INTA

- Odporúčania Rade, Komisii a ESVČ k rokovaniam o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom (2017/2056(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
(stanovisko: INTA)

Zmeny v pridelení výborom (článok 39 ods. 2 rokovacieho poriadku)

výbor JURI
- Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
(stanovisko: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (článok 39 ods. 2 rokovacieho poriadku))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia