Indekss 
Protokols
PDF 572kWORD 33k
Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0685/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0685/2017ECR
B8-0687/2017Verts/ALE
B8-0688/2017S&D
B8-0690/2017ALDE
B8-0693/2017PPE

 2. Kambodža: opozīcijas aizliegšana 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0686/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 12§sākotnējais tekstsats.+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0686/2017ECR
B8-0689/2017Verts/ALE
B8-0692/2017GUE/NGL
B8-0694/2017S&D
B8-0696/2017ALDE
B8-0697/2017PPE
Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/NGL:§ 12

 3. Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0691/2017
(PPE, ECR)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS-244, 282, 18
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0695/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
C apsv.EB+grozīts mutiski 388, 124, 73
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0702/2017PPE
B8-0691/2017ECR
B8-0695/2017Verts/ALE
B8-0698/2017GUE/NGL
B8-0699/2017ALDE
B8-0701/2017S&D
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE:galīgais balsojums (RC-B8-0691/2017)
Dažādi
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0695/2017 ir parakstījusi arī Angelika Mlinar (ALDE grupa).
Molly Scott Cato ierosināja šādu mutisku grozījumu C apsvērumam:
“tā kā pēc pēdējiem 10 cietumā pavadītiem gadiem Teodora del Carmen Vásquez lieta 2017. gada 13. decembrī tika pārskatīta Otrās instances krimināltiesā un viņas apelācija tika noraidīta, bet spriedums Evelyn Beatriz Hernandez Cruz lietā tika apstiprināts 2017. gada oktobrī”

 4. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I 

Ziņojums: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: lēmums sākt iestāžu sarunasPS+444, 164, 7
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD, GUE/NGL, ENF:galīgais balsojums
Dažādi
Balsošanu bija pieprasījušas GUE/NGL, Verts/ALE un EFDD grupas (saskaņā ar Reglamenta 69.c punktu).

 5. Stāvoklis Afganistānā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0678/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0678/2017PPE
B8-0679/2017Verts/ALE
B8-0680/2017EFDD
B8-0681/2017ALDE
B8-0682/2017GUE/NGL
B8-0683/2017ECR
B8-0684/2017S&D

 6. Rohindžu stāvoklis 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0668/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 41Verts/ALE+
§ 17§sākotnējais tekstsats.+
§ 24§sākotnējais tekstsats.+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0668/2017ECR
B8-0669/2017ALDE
B8-0670/2017PPE
B8-0671/2017EFDD
B8-0672/2017S&D
B8-0673/2017Verts/ALE
B8-0674/2017GUE/NGL
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR:§ 17, 24

 7. Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu īstenošana 

Ziņojums: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 91GUE/NGL-
aiz § 92GUE/NGL-
3GUE/NGLbd
1+
2-
§ 104GUE/NGL-
§ 115GUE/NGL-
§ 236GUE/NGL-
§ 287GUE/NGL+
§ 298GUE/NGL+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+597, 6, 20
Pieprasījumi balsot pa daļām
S&D:
grozījums Nr. 3
1.daļa:“atgādina Komisijai, ka ar tiešsaistes saturu saistītajiem ierobežojumiem vajadzētu būt likumpamatotiem, labi definētiem, samērīgiem, leģitīmiem un tādiem, ar kuru palīdzību var sasniegt skaidru mērķi;”
2.daļa:“tādēļ uzskata, ka jebkādi pasākumi, kurus dalībvalstis ir noteikušas, lai uzraudzītu tādus pakalpojumus kā video koplietošanas platformas, būtu jāattiecina tikai uz nepilngadīgo aizsardzību pret materiāliem, kuros atainota seksuāla vardarbība pret bērniem, un pret pikšķerēšanu tiešsaistē;”

 8. Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

Ziņojums: Notis Marias (A8-0387/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
aiz § 23EFDDbd
1+
2/EB-200, 391, 23
§ 4§sākotnējais tekstsats.+
§ 5§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 144EFDDPS-231, 390, 2
aiz § 1618PPEPS-202, 399, 21
§ 198S&D+
§ 225EFDD-
§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+375, 228, 19
aiz § 226EFDDPS+337, 276, 9
7EFDDbd
1/PS+374, 184, 65
2/PS-209, 392, 22
11Verts/ALEPS-284, 336, 4
§ 2512Verts/ALE-
§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 2613Verts/ALEPS+347, 271, 7
§ 2917SPPEPS-292, 299, 30
aiz J apsv.1EFDDbd
1+
2-
M apsv.14PPEPS-250, 321, 54
9Verts/ALE+
N apsv.10Verts/ALEEB+323, 278, 17
O apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
T apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
aiz U apsv.15PPEEB-275, 326, 20
X apsv.2EFDDEB-284, 339, 0
AB apsv.16SPPE-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+356, 206, 61
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:groz. Nr. 11, 13, 14, 17, 18
EFDD:groz. Nr. 4, 6, 7, 14, 18
PPE:groz. Nr. 17
Pieprasījumi balsot atsevišķi
Verts/ALE:§ 4, O apsv.
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
§ 25
1.daļa:“uzsver plašo jautājumu loku iesniegtajos lūgumrakstos, sākot ar iekšējo tirgu, tieslietām, enerģētikas un transporta jomu līdz pat pamattiesībām, veselības aprūpei, vides tiesību aktiem, invaliditātei un dzīvnieku labturībai, kā arī par Brexit ietekmi uz iedzīvotājiem dažādās jomās;”
2.daļa:“uzsver, ka 2016. gadā par 10 % (1569) ir palielinājies saņemto lūgumrakstu skaits un aicina Eiropas iestādes nodrošināt pietiekamu skaitu darbinieku dienestos, kas atbild par lūgumrakstu izskatīšanu, jo īpaši Lūgumrakstu komitejas sekretariātā;”
T apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “attiecīgo lūgumrakstu” un “un atbalstītājiem”
2.daļa:šie vārdi
Verts/ALE:
§ 5
1.daļa:“joprojām uzskata, ka galvenais pienākums ir nodrošināt, lai gadījumos, kad lūgumraksti ir nepieņemami vai nepamatoti, to atzīšana par nepieņemamiem vai slēgšana netiktu nesamērīgi kavēta; ”
2.daļa:“šajā ziņā uzsver prasību, ka nepamatotu lūgumrakstu atzīšana par nepieņemamiem vai slēgšana ir rūpīgi jāpamato lūgumraksta iesniedzējam; ”
S&D:
O apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “ātri”, “lai nepārslogotu komitejas darbu;”, “administratīvajā”
2.daļa:šie vārdi
ALDE:
grozījums Nr. 1
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “pilnīgu”
2.daļa:šis vārds
grozījums Nr. 3
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “pilnīgu” [pārredzamību]
2.daļa:šis vārds
grozījums Nr. 7
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “pilnīgu” un “pilnīgu”
2.daļa:šie vārdi
§ 22
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “pauž nožēlu par to, ka Komisija nav pienācīgi ņēmusi vērā pašreizējo darbu pie neleģislatīvas rezolūcijas par Eiropas pilsoņu iniciatīvas izstrādes, jo īpaši Lūgumrakstu komitejas atzinumu, tādējādi pienācīgi neņemot vērā arī Iestāžu nolīgumu; ”
2.daļa:šie vārdi

 9. Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija 

Ziņojums: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 18§sākotnējais tekstsats.+
§ 20§sākotnējais tekstsbd
1/PS+482, 112, 23
2/PS+423, 161, 33
§ 23§sākotnējais tekstsats./EB+312, 278, 17
§ 45§sākotnējais tekstsats.+
§ 46§sākotnējais tekstsats.+
§ 81§sākotnējais tekstsats.+
§ 85§sākotnējais tekstsbd
1/PS+305, 299, 10
2/PS-286, 293, 23
§ 86§sākotnējais tekstsPS+300, 299, 12
§ 89§sākotnējais tekstsats./EB+310, 278, 9
§ 93§sākotnējais tekstsPS-232, 339, 30
§ 1102Verts/ALE+
§ 113§sākotnējais tekstsats.+
§ 1153Verts/ALE+
§ 1334Verts/ALE+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+301, 249, 25
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF:§ 20, 85
S&D:§ 20, 85, 86, 93
Verts/ALE:§ 85, 86
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:§ 23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113
Verts/ALE:§ 93
ECR:§ 18, 20, 23, 81, 85, 86
S&D:§ 93
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
§ 20
1.daļa:“atzinīgi vērtē Komisijas centienus izstrādāt standartus sadarbspējīgām elektroniskām ceļa nodevu iekasēšanas sistēmām ES, kā arī gaidāmo Eurovignette direktīvas pārskatīšanu,”
2.daļa:“kurā būtu jāiekļauj gan samaksa atkarībā no nobrauktā attāluma, gan iespēja noteikt atšķirīgu maksu atkarībā no CO2 emisijām, kā arī iespēja noteikt atšķirīgu maksu, pamatojoties uz atjauninātajiem Euro standartiem; uzskata, ka plašāk būtu jāpiemēro samaksa atkarībā no nobrauktā attāluma un tā jāattiecina uz visiem vieglajiem automobiļiem un vieglajiem kravas automobiļiem, vienlaikus paredzot zināmu elastību attiecībā uz attālākajiem un mazapdzīvotiem reģioniem;”
Verts/ALE:
§ 85
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “no 2035. gada”
2.daļa:šie vārdi
Juridisks paziņojums - Privātuma politika