Indeks 
Protokół
PDF 507kWORD 34k
Czwartek, 14 grudnia 2017 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa 

Projekty rezolucji: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0685/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0685/2017ECR
B8-0687/2017Verts/ALE
B8-0688/2017S&D
B8-0690/2017ALDE
B8-0693/2017PPE

 2. Kambodża: zakaz opozycji 

Projekty rezolucji: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0686/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
Ust.12ust.pierwotny tekstgo+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0686/2017ECR
B8-0689/2017Verts/ALE
B8-0692/2017GUE/NGL
B8-0694/2017S&D
B8-0696/2017ALDE
B8-0697/2017PPE
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:ust.12

 3. Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie 

Projekty rezolucji: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0691/2017
(PPE, ECR)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi-244, 282, 18
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0695/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
Motyw Cge+zmieniony ustnie388, 124, 73
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0702/2017PPE
B8-0691/2017ECR
B8-0695/2017Verts/ALE
B8-0698/2017GUE/NGL
B8-0699/2017ALDE
B8-0701/2017S&D
Wnioski o głosowanie imienne
PPE:głosowanie końcowe (RC-B8-0691/2017)
Sprawy różne
Angelika Mlinar (grupa ALDE) jest również sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B8-0695/2017.
Molly Scott Cato przedstawiła następującą poprawkę ustną do motywu C:
„mając na uwadze, że sprawa Teodory del Carmen Vásquez, która spędziła ostatnie dziesięć lat w więzieniu, została poddana rewizji przez drugi sąd skazujący w dniu 13 grudnia 2017 r., a jej apelacja została oddalona, natomiast wyrok na Evelyn Beatriz Hernandez Cruz został potwierdzony w październiku 2017 r.;”

 4. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ***I 

Sprawozdanie: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnychgi+444, 164, 7
Wnioski o głosowanie imienne
EFDD, GUE/NGL, ENF:głosowanie końcowe
Sprawy różne
Z wnioskiem o głosowanie wystąpiły grupy GUE/NGL, Verts/ALE i EFDD (zgodnie z art. 69c Regulaminu).

 5. Sytuacja w Afganistanie 

Projekty rezolucji: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0678/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0678/2017PPE
B8-0679/2017Verts/ALE
B8-0680/2017EFDD
B8-0681/2017ALDE
B8-0682/2017GUE/NGL
B8-0683/2017ECR
B8-0684/2017S&D

 6. Sytuacja ludu Rohingja 

Projekty rezolucji: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0668/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
Ust.41Verts/ALE+
Ust.17ust.pierwotny tekstgo+
Ust.24ust.pierwotny tekstgo+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0668/2017ECR
B8-0669/2017ALDE
B8-0670/2017PPE
B8-0671/2017EFDD
B8-0672/2017S&D
B8-0673/2017Verts/ALE
B8-0674/2017GUE/NGL
Wnioski o głosowanie odrębne
ECR:ust.17, 24

 7. Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej 

Sprawozdanie: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.91GUE/NGL-
Po ust. 92GUE/NGL-
3GUE/NGLgp
1+
2-
Ust.104GUE/NGL-
Ust.115GUE/NGL-
Ust.236GUE/NGL-
Ust.287GUE/NGL+
Ust.298GUE/NGL+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+597, 6, 20
Wnioski o głosowanie podzielone
S&D:
poprawka 3
część pierwsza„przypomina Komisji, że ograniczenia mające zastosowanie do treści online muszą być zakorzenione w prawie, należycie określone, proporcjonalne, uzasadnione i powinien im przyświecać wyraźny cel;”
część druga„uważa w związku z tym, że wszelkie środki ustanowione przez państwa członkowskie w celu monitorowania takich usług jak platformy udostępniania plików wideo muszą ograniczać się do ochrony małoletnich przed materiałami przedstawiającym wykorzystywanie seksualne dzieci i przed wyłudzaniem informacji online;”

 8. Prace Komisji Petycji w roku 2016 

Sprawozdanie: Notis Marias (A8-0387/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Po ust. 23EFDDgp
1+
2/ge-200, 391, 23
Ust.4ust.pierwotny tekstgo+
Ust.5ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.144EFDDgi-231, 390, 2
Po ust. 1618PPEgi-202, 399, 21
Ust.198S&D+
Ust.225EFDD-
ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+375, 228, 19
Po ust. 226EFDDgi+337, 276, 9
7EFDDgp
1/gi+374, 184, 65
2/gi-209, 392, 22
11Verts/ALEgi-284, 336, 4
Ust.2512Verts/ALE-
ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.2613Verts/ALEgi+347, 271, 7
Ust.2917sPPEgi-292, 299, 30
Po motywie J1EFDDgp
1+
2-
Motyw M14PPEgi-250, 321, 54
9Verts/ALE+
Motyw N10Verts/ALEge+323, 278, 17
Motyw Oust.pierwotny tekstgp
1+
2-
Motyw Tust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Po motywie J15PPEge-275, 326, 20
Motyw X2EFDDge-284, 339, 0
Motyw AB16sPPE-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+356, 206, 61
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE:poprawki 11, 13, 14, 17, 18
EFDD:poprawki 4, 6, 7, 14, 18
PPE:poprawka 17
Wnioski o głosowanie odrębne
Verts/ALE:ust.4, motyw M
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust.25
część pierwsza„podkreśla różnorodność tematów poruszanych w przedłożonych petycjach: od rynku wewnętrznego, wymiaru sprawiedliwości, energii i transportu po prawa podstawowe, ochronę zdrowia, prawo w zakresie ochrony środowiska, niepełnosprawność i dobrostan zwierząt oraz dotyczących różnych skutków brexitu dla obywateli;”
część druga„podkreśla wzrost o 10 % liczby petycji otrzymanych w 2016 r. (569) i apeluje do instytucji europejskich, aby służbom odpowiedzialnym za rozpatrywanie petycji, w szczególności sekretariatowi Komisji Petycji, zapewniono odpowiednie kadry;”
motyw T
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „jak i zainteresowanym stronom popierającym daną petycję”
część drugate słowa
Verts/ALE:
ust.5
część pierwsza„ponadto uważa, że szczególnym obowiązkiem jest dbałość o to, by w przypadku petycji niedopuszczalnych lub nieuzasadnionych stwierdzenie ich niedopuszczalności lub zamknięcie następowało bez nadmiernej zwłoki;”
część druga„wskazuje przy tym na wymóg, by składający petycje otrzymywali szczegółowe uzasadnienie stwierdzenia niedopuszczalności petycji lub jej zamknięcia ze względu na jej niezasadność;”
S&D:
motyw O:
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „szybko”, „aby nie obciążać nadmiernie komisji pracą” i „administracyjna”
część drugate słowa
ALDE:
poprawka 1
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa „pełną”
część drugato słowo
poprawka 3
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa „pełnej”
część drugato słowo
poprawka 7
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „pełna” i „pełny”
część drugate słowa
ust.22
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „wyraża ubolewanie, że Komisja Europejska nie zdołała należycie uwzględnić najnowszych prac nad rezolucją nieustawodawczą w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, w szczególności opinii Komisji Petycji, a tym samym nie była w stanie w pełni przestrzegać porozumienia międzyinstytucjonalnego;”
część drugate słowa

 9. Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej 

Sprawozdanie: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.18ust.pierwotny tekstgo+
Ust.20ust.pierwotny tekstgp
1/gi+482, 112, 23
2/gi+423, 161, 33
Ust.23ust.pierwotny tekstgo/ge+312, 278, 17
Ust.45ust.pierwotny tekstgo+
Ust.46ust.pierwotny tekstgo+
Ust.81ust.pierwotny tekstgo+
Ust.85ust.pierwotny tekstgp
1/gi+305, 299, 10
2/gi-286, 293, 23
Ust.86ust.pierwotny tekstgi+300, 299, 12
Ust.89ust.pierwotny tekstgo/ge+310, 278, 9
Ust.93ust.pierwotny tekstgi-232, 339, 30
Ust.1102Verts/ALE+
Ust.113ust.pierwotny tekstgo+
Ust.1153Verts/ALE+
Ust.1334Verts/ALE+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+301, 249, 25
Wnioski o głosowanie imienne
ENF:ust.20, 85
S&D:ust.20, 85, 86, 93
Verts/ALE:ust.85, 86
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:ust.23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113
Verts/ALE:ust.93
ECR:ust.18, 20, 23, 81, 85, 86
S&D:ust.93
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust.20
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji zmierzające do opracowania norm dotyczących interoperacyjnych systemów opłat elektronicznych w UE oraz mający się niedługo odbyć przegląd dyrektywy w sprawie eurowiniety,”
część druga„w którym należy uwzględnić pobór opłat uzależniony od pokonywanej odległości oraz ich zróżnicowanie w oparciu o emisje CO2, a także możliwość wprowadzenia zróżnicowania opłat w oparciu o zaktualizowane normy Euro; uważa, że rozszerzenie systemu pobierania opłat w zależności od pokonywanej odległości powinno obejmować wszystkie samochody osobowe i dostawcze, a jednocześnie zapewniać pewną elastyczność w odniesieniu do obszarów oddalonych i słabo zaludnionych;”
Verts/ALE:
ust.85
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „do 2035 r.”
część drugate słowa
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności