Index 
Protokoll
PDF 502kWORD 32k
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa 

Resolutionsförslag: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0685/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Propositions de résolution des groupes politiques
B8-0685/2017ECR
B8-0687/2017Verts/ALE
B8-0688/2017S&D
B8-0690/2017ALDE
B8-0693/2017PPE

 2. Kambodja: oppositionen förbjuds 

Resolutionsförslag: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8‑0697/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0686/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
punkt 12originaltextensärsk.+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0686/2017ECR
B8-0689/2017Verts/ALE
B8-0692/2017GUE/NGL
B8-0694/2017S&D
B8-0696/2017ALDE
B8-0697/2017PPE
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL:punkt 12

 3. El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall 

Resolutionsförslag: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8‑0701/2017, B8-0702/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0691/2017
(PPE, ECR)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU-244, 282, 18
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0695/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
skäl CEO+388, 124, 73ändrat muntligen
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0702/2017PPE
B8-0691/2017ECR
B8-0695/2017Verts/ALE
B8-0698/2017GUE/NGL
B8-0699/2017ALDE
B8-0701/2017S&D
Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE:slutomröstning (RC-B8-0691/2017)
Övrigt
Angelika Mlinar (ALDE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0695/2017.
Molly Scott Cato hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till skäl C
"Fallet med Teodora del Carmen Vásquez togs upp till omprövning i andra instans den 13 december 2017, och hennes överklagande avslogs, efter att hon suttit de senaste tio åren i fängelse, medan Evelyn Beatriz Hernandez Cruz fick sin dom bekräftad i oktober 2017."

 4. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I 

Betänkande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar:ONU+444, 164, 7
Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD, GUE/NGL, ENF:slutomröstning
Övrigt
Omröstning begärd av GUE/NGL, Verts/ALE och EFDD (artikel 69c i arbetsordningen).

 5. Situationen i Afghanistan 

Resolutionsförslag: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8‑0683/2017, B8-0684/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0678/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0678/2017PPE
B8-0679/2017Verts/ALE
B8-0680/2017EFDD
B8-0681/2017ALDE
B8-0682/2017GUE/NGL
B8-0683/2017ECR
B8-0684/2017S&D

 6. Situationen för rohingyafolket 

Resolutionsförslag: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8‑0673/2017, B8-0674/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0668/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
punkt 41Verts/ALE+
punkt 17originaltextensärsk.+
punkt 24originaltextensärsk.+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0668/2017ECR
B8-0669/2017ALDE
B8-0670/2017PPE
B8-0671/2017EFDD
B8-0672/2017S&D
B8-0673/2017Verts/ALE
B8-0674/2017GUE/NGL
Begäranden om särskild omröstning
ECR:punkterna 17, 24

 7. Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi 

Betänkande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 91GUE/NGL-
efter punkt 92GUE/NGL-
3GUE/NGLdelad
1+
2-
punkt 104GUE/NGL-
punkt 115GUE/NGL-
punkt 236GUE/NGL-
punkt 287GUE/NGL+
punkt 298GUE/NGL+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+597, 6, 20
Begäranden om delad omröstning
S&D:
ÄF 3
Första delen"Europaparlamentet erinrar kommissionen om att restriktioner på onlineinnehållet bör förankras i lagstiftningen, vara väldefinierat, proportionerligt, berättigat och ha ett tydligt mål."
Andra delen"Parlamentet anser därför att åtgärder som medlemsstaterna fastställt för att övervaka tjänster såsom videodelningsplattformar bör begränsas till skydd av minderåriga från material med sexuella övergrepp mot barn och från nätfiske."

 8. Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

Betänkande: Notis Marias (A8-0387/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
efter punkt 23EFDDdelad
1+
2 / EO-200, 391, 23
punkt 4originaltextensärsk.+
punkt 5originaltextendelad
1+
2+
punkt 144EFDDONU-231, 390, 2
efter punkt 1618PPEONU-202, 399, 21
punkt 198S&D+
punkt 225EFDD-
originaltextendelad
1+
2 / EO+375, 228, 19
efter punkt 226EFDDONU+337, 276, 9
7EFDDdelad
1/AN+374, 184, 65
2 / ONU-209, 392, 22
11Verts/ALEONU-284, 336, 4
punkt 2512Verts/ALE-
originaltextendelad
1+
2+
punkt 2613Verts/ALEONU+347, 271, 7
punkt 2917SPPEONU-292, 299, 30
efter skäl J1EFDDdelad
1+
2-
skäl M14PPEONU-250, 321, 54
9Verts/ALE+
skäl N10Verts/ALEEO+323, 278, 17
skäl Ooriginaltextendelad
1+
2-
skäl Toriginaltextendelad
1+
2+
efter skäl U15PPEEO-275, 326, 20
skäl X2EFDDEO-284, 339, 0
skäl AB16SPPE-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+356, 206, 61
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE:ÄF 11, 13, 14, 17, 18
EFDD:ÄF 4, 6, 7, 14, 18
PPE:ÄF 17
Begäranden om särskild omröstning
Verts/ALE:punkt 4, skäl O
Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 25
Första delen"Europaparlamentet betonar den mångfald av ämnen som tas upp i de ingivna framställningarna och som rör allt från den inre marknaden, rättsliga frågor, energi och transport till grundläggande rättigheter, hälsa, miljörätt, funktionshinder och djurhälsa samt de olika följder som brexit får för allmänheten."
Andra delen"Parlamentet understryker att antalet framställningar som mottogs under 2016 (1 569) ökade med 10 procent, och begär att EU-institutionerna på lämpligt sätt tillsätter personal till de tjänsteenheter som hanterar framställningar, särskilt sekretariatet för utskottet för framställningar."
skäl T
Första delentexten i sin helhet utom orden "och dem som stöder de berörda framställningarna"
Andra delendessa ord
Verts/ALE:
punkt 5
Första delen"Europaparlamentet anser fortfarande att det är en särskild skyldighet att se till att det inte dröjer oproportionellt länge innan otillåtliga eller ogrundade framställningar förklaras vara otillåtliga eller avslutas."
Andra delen"Parlamentet betonar behovet av att noggrant motivera för framställaren varför framställningen är otillåtlig eller avslutas på grund av att den saknar grund."
S&D:
skäl O
Första delentexten i sin helhet utom orden "snabbt", "Det är här angeläget att inte arbetsbördan i utskottet inte blir alltför betungande." och "[Förvaltnings]förfarandet"
Andra delendessa ord
ALDE:
ÄF 1
Första delentexten i sin helhet utom ordet "full"
Andra delendetta ord
ÄF 3
Första delentexten i sin helhet utom första hänvisningen till ordet "full"
Andra delendetta ord
ÄF 7
Första delentexten i sin helhet utom orden "full"
Andra delendessa ord
punkt 22
Första delentexten i sin helhet utom orden "Parlamentet beklagar att kommissionen misslyckades med att ta vederbörlig hänsyn till den senaste tidens arbete om en icke-lagstiftningresolution om det europeiska medborgarinitiativet, i synnerhet yttrandet från utskottet för framställningar, och att den därmed också misslyckats med att respektera det interinstitutionella avtalet fullt ut."
Andra delendessa ord

 9. En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet 

Betänkande: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 18originaltextensärsk.+
punkt 20originaltextendelad
1/AN+482, 112, 23
2 / ONU+423, 161, 33
punkt 23originaltextensärsk. / EO+312, 278, 17
punkt 45originaltextensärsk.+
punkt 46originaltextensärsk.+
punkt 81originaltextensärsk.+
punkt 85originaltextendelad
1/AN+305, 299, 10
2 / ONU-286, 293, 23
punkt 86originaltextenONU+300, 299, 12
punkt 89originaltextensärsk. / EO+310, 278, 9
punkt 93originaltextenONU-232, 339, 30
punkt 1102Verts/ALE+
punkt 113originaltextensärsk.+
punkt 1153Verts/ALE+
punkt 1334Verts/ALE+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+301, 249, 25
Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF:punkterna 20, 85
S&D:punkterna 20, 85, 86, 93
Verts/ALE:punkterna 85, 86
Begäranden om särskild omröstning
PPE:punkterna 23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113
Verts/ALE:punkt 93
ECR:punkterna 18, 20, 23, 81, 85, 86
S&D:punkt 93
Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 20
Första delen"Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att utveckla standarder för driftskompatibla elektroniska vägtullsystem i EU och den kommande översynen av Eurovinjettdirektivet,"
Andra delen"vilket bör inbegripa avståndsbaserade avgifter och differentiering på grundval av koldioxidutsläpp samt möjligheten till differentiering avseende avgifter på grundval av uppdaterade Eurostandarder. "Parlamentet anser att en utvidgning av avståndsbaserade avgifter bör omfatta alla personbilar och lätta lastbilar, samtidigt som man bör tillåta en viss form av flexibilitet för avlägsna och glest befolkade områden."
Verts/ALE:
punkt 85
Första delentexten i sin helhet utom orden "till 2035"
Andra delendessa ord
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy