Indeks 
Protokol
PDF 264kWORD 80k
Torsdag den 14. december 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Situationen i Afghanistan (indgivne beslutningsforslag)
 3.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 (forhandling)
 4.En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (forhandling)
 5.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  5.1.Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa
  5.2.Cambodja: forbud mod oppositionen
  5.3.El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Afstemningstid
  8.1.Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (afstemning)
  8.2.Cambodja: forbud mod oppositionen (afstemning)
  8.3.El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort (afstemning)
  8.4.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked
  8.5.Situationen i Afghanistan (afstemning)
  8.6.Situationen for Rohingyafolket (afstemning)
  8.7.Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (afstemning)
  8.8.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 (afstemning)
  8.9.En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Modtagne dokumenter
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Andragender
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Hævelse af mødet
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Situationen i Afghanistan (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 12. december 2017 (punkt 10 i protokollen af 12.12.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi og Jaromír Štětina, for PPE-Gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga og Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock, for ECR-Gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Ana Gomes, for S&D-Gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 14.12.2017.


3. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 (forhandling)

Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2016, forretningsordenens artikel 216, stk. 7 [2017/2222(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Notis Marias (A8-0387/2017)

Notis Marias forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Jude Kirton-Darling for S&D-Gruppen, Yana Toom for ALDE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Marlene Mizzi og Pál Csáky.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Artis Pabriks, Maria Grapini og Indrek Tarand.

Talere: Karmenu Vella og Notis Marias.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 14.12.2017.


4. En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (forhandling)

Betænkning om en europæisk strategi for lavemissionsmobilitet [2016/2327(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout forelagde betænkningen.

Indlæg af Damiano Zoffoli (ordfører for udtalelse fra ENVI).

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Massimiliano Salini for PPE-Gruppen, Karoline Graswander-Hainz for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Talere: Karmenu Vella og Bas Eickhout.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 14.12.2017.


5. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 13.12.2017).


5.1. Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa

Forslag til beslutning B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 og B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker og Notis Marias.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Carlos Iturgaiz og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 14.12.2017.


5.2. Cambodja: forbud mod oppositionen

Forslag til beslutning B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 og B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius og Laima Liucija Andrikienė forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao og Herbert Dorfmann.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 14.12.2017.


5.3. El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort

Forslag til beslutning B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 og B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Francisco Assis for S&D-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, og Iratxe García Pérez.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun og Wajid Khan.

Indlæg af Marek Jurek for en personlig bemærkning, jf. forretningsordenens artikel 164, som følge af Soraya Posts og Stanislav Polčáks indlæg.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 14.12.2017.

(Mødet udsat kl. 11.36.)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.00.


7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 og B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0685/2017

(erstatter B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 og B8-0693/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák og Elmar Brok, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Neena Gill, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei og Angel Dzhambazki, for ECR-Gruppen;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen;

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2017)0496)


8.2. Cambodja: forbud mod oppositionen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 og B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0686/2017

(erstatter B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 og B8-0697/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová og Elmar Brok, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Marc Tarabella, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Norica Nicolai, for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon og Michèle Rivasi, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen;

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2017)0497)


8.3. El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 og B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0691/2017

(erstatter B8-0691/2017 og B8-0702/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská og Elmar Brok, for PPE-Gruppen;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen.

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0695/2017

(erstatter B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 og B8-0701/2017):

stillet af:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis og Iratxe García Pérez, for S&D-Gruppen;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga og Sabine Lösing, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli og Michèle Rivasi, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P8_TA(2017)0498)

Indlæg

Molly Scott Cato havde stillet et mundtligt ændringsforslag til betragtning C, som var blevet godtaget.


8.4. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Nicola Danti (stedfortræder for ordføreren) og Dennis de Jong, inden afstemningen.


8.5. Situationen i Afghanistan (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. december 2017 (punkt 10 i protokollen af 12.12.2017).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 14. december 2017 (punkt 2 i protokollen af 14.12.2017).

Forslag til beslutning B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 og B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0678/2017

(erstatter B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 og B8-0684/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi og Jaromír Štětina, for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano og Ana Gomes, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2017)0499)


8.6. Situationen for Rohingyafolket (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 og B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0668/2017

(erstatter B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 og B8-0674/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis og Daniel Caspary, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas og Xabier Benito Ziluaga, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé og Michel Reimon, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0500)


8.7. Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi [2015/2129(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0501)

Indlæg

Anna Maria Corazza Bildt (ordfører), inden afstemningen.


8.8. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 (afstemning)

Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2016, forretningsordenens artikel 216, stk. 7 [2017/2222(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0502)


8.9. En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (afstemning)

Betænkning om en europæisk strategi for lavemissionsmobilitet [2016/2327(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0503)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag 13. december 2017)

Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák og Notis Marias

Henstilling på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek og Stanislav Polčák

Betænkning: Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi og Andrejs Mamikins

Betænkning: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová og Csaba Sógor

Betænkning: Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Afstemningstiden torsdag 14. december 2017)

Forslag til beslutning om situationen i Afghanistan (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan og Andrejs Mamikins

Forslag til beslutning om situationen for Rohingyafolket (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Betænkning: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa og Maria Grapini

Betænkning: Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini og Notis Marias

Betænkning: Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini og Seán Kelly.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 138, stk. 1, ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/66/EØF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Ændret forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2003/76/EF om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om et endeligt forbud mod elektrofiskeri (B8-0648/2017)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til regioner, der er ramt af orkanen Irma (B8-0657/2017)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

DEVE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bekæmpelse af fedme (B8-0658/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om programmet "Europa for borgerne" (B8-0659/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CULT


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 15. november 2017)

CULT

- Rapport om gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (2017/2259(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

- Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (2017/2255(INI))

DEVE

- Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond (2017/2258(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

ECON

- Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser (2017/2253(INI))

EMPL

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (2017/2260(INI))
(rådg.udv.: CULT)

ENVI

- En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(rådg.udv.: AGRI, ITRE)

LIBE

- Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (2017/2256(INI))

TRAN

- Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 15. november 2017)

- Ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
udvalg: ECON, AFCO

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 15. november 2017)

TRAN

- Om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54))

- Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54))

Udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

FEMM

- Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden, herunder land grabbing (2017/2206(INI))
henvist til kor. udv. AFET
(rådg.udv.: FEMM)

INTA

- Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan (2017/2056(INI))
henvist til kor. udv. AFET
(rådg.udv.: INTA)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 39, stk. 2)

JURI
- Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
(rådg.udv.: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (forretningsordenens artikel 39, stk. 2))


13. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 7. december 2017

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1045/2017); (*) (nr. 1046/2017); Giuseppe Russo (nr. 1047/2017); Isidoro Villani (nr. 1048/2017); Antonio Carluccio (nr. 1049/2017); Pietro Varlese (nr. 1050/2017); Giuseppe Condorelli (nr. 1051/2017); (*) (nr. 1052/2017); Pietro Varlese (nr. 1053/2017); Sabrina Blume (nr. 1054/2017); Arie Rijkenberg (nr. 1055/2017); (*) (nr. 1056/2017); (*) (nr. 1057/2017); (*) (nr. 1058/2017); (*) (nr. 1059/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (nr. 1060/2017); Antonia Battaglia (nr. 1061/2017); Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Vita) (nr. 1062/2017); (*) (nr. 1063/2017); (*) (nr. 1064/2017); (*) (nr. 1065/2017); Jens Genzer (nr. 1066/2017); Cecilia Leandri (nr. 1067/2017); (*) (nr. 1068/2017); Fabiano Filippin (nr. 1069/2017); (*) (nr. 1070/2017); Liviu-Ovidiu Ionescu (nr. 1071/2017); (*) (nr. 1072/2017); Sander Loones (nr. 1073/2017); Jānis Kuzins (nr. 1074/2017); (*) (nr. 1075/2017); Ana Wakenhut (nr. 1076/2017); (*) (nr. 1077/2017); Francisco Alfonso Garrido (nr. 1078/2017); (*) (nr. 1079/2017); Theodoros Katziani (nr. 1080/2017); (*) (nr. 1081/2017); (*) (nr. 1082/2017); (*) (nr. 1083/2017); (*) (nr. 1084/2017); (*) (nr. 1085/2017); (*) (nr. 1086/2017); Manuel Ameller Reurer (nr. 1087/2017); (*) (nr. 1088/2017); (*) (nr. 1089/2017); (*) (nr. 1090/2017); Philip Dunn (nr. 1091/2017); (*) (nr. 1092/2017); (*) (nr. 1093/2017); (*) (nr. 1094/2017); (*) (nr. 1095/2017); Flavio Miccono (nr. 1096/2017); Flavio Miccono (nr. 1097/2017); (*) (nr. 1098/2017); (*) (nr. 1099/2017); (*) (nr. 1100/2017); (*) (nr. 1101/2017); (*) (nr. 1102/2017); (*) (nr. 1103/2017); (*) (nr. 1104/2017); (*) (nr. 1105/2017); (*) (nr. 1106/2017); (*) (nr. 1107/2017); Eliseo Trombetta (nr. 1108/2017); (*) (nr. 1109/2017); (*) (nr. 1110/2017); (*) (nr. 1111/2017); (*) (nr. 1112/2017); Victor Diaconu (nr. 1113/2017); Jens Genzer (nr. 1114/2017); (*) (nr. 1115/2017); (*) (nr. 1116/2017); (*) (nr. 1117/2017); (*) (nr. 1118/2017); (*) (nr. 1119/2017); Belarmino Teixeira (nr. 1120/2017); Joan Caball Subirana (nr. 1121/2017); Mikael Sandberg (nr. 1122/2017); Belarmino Teixeira (nr. 1123/2017); Markus Michael Uetz (nr. 1124/2017); (*) (nr. 1125/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr. 1126/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr. 1127/2017); Jānis Jaudzems (nr. 1128/2017); Victor Diaconu (nr. 1129/2017); Mateo Lafragua Álvarez (nr. 1130/2017); James Ennis (nr. 1131/2017); (*) (nr. 1132/2017); Natalie Holder (nr. 1133/2017); (*) (nr. 1134/2017); (*) (nr. 1135/2017); Paulo Constantino (nr. 1136/2017); Philipp Schmagold (nr. 1137/2017); Annika Lepistö (nr. 1138/2017); Maria Gaetana Greco (nr. 1139/2017); Christian Ries (nr. 1140/2017); Bernd Hefenbrock (nr. 1141/2017); (*) (nr. 1142/2017); (*) (nr. 1143/2017); (*) (nr. 1144/2017); (*) (nr. 1145/2017); (*) (nr. 1146/2017); Jens Genzer (nr. 1147/2017); (*) (nr. 1148/2017); Jens Genzer (nr. 1149/2017); Guido Emanuele Galasso (nr. 1150/2017).


14. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


15. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 15. - 18. januar 2018.


16. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 13.02.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik