Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 288kWORD 87k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση στο Αφγανιστάν (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
5.1.Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa
  
5.2.Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης
  
5.3.Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής
 6.Επανάληψη της συνόδου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa (ψηφοφορία)
  
8.2.Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης (ψηφοφορία)
  
8.3.Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής (ψηφοφορία)
  
8.4.Απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις: Επιβολή της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
  
8.5.Κατάσταση στο Αφγανιστάν (ψηφοφορία)
  
8.6.Κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (ψηφοφορία)
  
8.7.Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (ψηφοφορία)
  
8.8.Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (ψηφοφορία)
  
8.9.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Αναφορές
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Κατάσταση στο Αφγανιστάν (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2017 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi και Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017

—   Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.


3. Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του [2017/2222(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Νότης Μαριάς (A8-0387/2017)

Ο Νότης Μαριάς παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jude Kirton-Darling, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Marlene Mizzi και Pál Csáky.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Artis Pabriks, Maria Grapini και Indrek Tarand.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Νότης Μαριάς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.


4. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών [2016/2327(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Ο Bas Eickhout παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Damiano Zoffoli (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karoline Graswander-Hainz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper και Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Bas Eickhout.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.


5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2017)


5.1. Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 και B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Οι Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Carlos Iturgaiz και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.


5.2. Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 και B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Οι Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius και Laima Liucija Andrikienė παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.


5.3. Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 και B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Οι Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Iratxe García Pérez.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ernest Urtasun και Wajid Khan.

Παρεμβαίνει ο Marek Jurek επί προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Κανονισμού, μετά τις δηλώσεις των Soraya Post και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.36.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


6. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.00.


7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 και B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0685/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 και B8-0693/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0496)


8.2. Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 και B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0686/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 και B8-0697/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis και Stelios Kouloglou, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0497)


8.3. Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 και B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0691/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0691/2017 και B8-0702/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0695/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 και B8-0701/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0498)

Παρεμβάσεις

Η Molly Scott Cato υποβάλλει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη Γ. Η προφορική τροπολογία κρατείται.


8.4. Απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις: Επιβολή της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Nicola Danti (αναπληρωτής εισηγητής) και Dennis de Jong, πριν από την ψηφοφορία.


8.5. Κατάσταση στο Αφγανιστάν (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2017 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2017 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 και B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0678/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 και B8-0684/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi και Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0499)


8.6. Κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 και B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0668/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 και B8-0674/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé και Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0500)


8.7. Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας [2015/2129(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0501)

Παρεμβάσεις

Anna Maria Corazza Bildt (εισηγήτρια), πριν από την ψηφοφορία.


8.8. Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του [2017/2222(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Νότης Μαριάς (A8-0387/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0502)


8.9. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών [2016/2327(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0503)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου 2017)

Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák και Νότης Μαριάς

Σύσταση: εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek και Stanislav Polčák

Έκθεση Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi και Andrejs Mamikins

Έκθεση Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová και Csaba Sógor

Έκθεση Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2017)

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan και Andrejs Mamikins

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Έκθεση Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa και Maria Grapini

Έκθεση Νότης Μαριάς - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini και Νότης Μαριάς

Έκθεση Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini και Seán Kelly.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003/76/EΚ για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ITRE

- Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

BUDG

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οριστική απαγόρευση της ηλεκτρικής αλιείας (B8-0648/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των περιοχών που επλήγησαν από τον τυφώνα Irma (B8-0657/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

DEVE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παχυσαρκίας (B8-0658/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde και Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (B8-0659/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT


12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15ης Νοεμβρίου 2017)

επιτροπή CULT

- Έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2017/2259(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Διαρθρωτικοί και δημοσιονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (2017/2255(INI))

επιτροπή DEVE

- Εφαρμογή του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2017/2258(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπή ECON

- Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σχετικά με τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (2017/2253(INI))

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (2017/2260(INI))
(γνωμοδότηση: CULT)

επιτροπή ENVI

- Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, ITRE)

επιτροπή LIBE

- Ετήσια έκθεση όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (2017/2256(INI))

επιτροπή TRAN

- H Ευρώπη σε κίνηση: θεματολόγιο για το μέλλον της κινητικότητας στην ΕΕ (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15ης Νοεμβρίου 2017)

- Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
επιτροπές: ECON, AFCO

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15ης Νοεμβρίου 2017)

επιτροπή TRAN

- Tροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον μέγιστο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, τα ελάχιστα διαλείμματα και τις ελάχιστες ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 όσον αφορά τον εντοπισμό θέσης μέσω ταχογράφων (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Απαιτήσεις εφαρμογής και ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή FEMM

- Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών (2017/2206(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
(γνωμοδότηση: FEMM)

επιτροπή INTA

- Συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (2017/2056(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
(γνωμοδότηση: INTA)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI
- Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
(γνωμοδότηση: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού))


13. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1045/2017)· (*) (αριθ. 1046/2017)· Giuseppe Russo (αριθ. 1047/2017)· Isidoro Villani (αριθ. 1048/2017)· Antonio Carluccio (αριθ. 1049/2017)· Pietro Varlese (αριθ. 1050/2017)· Giuseppe Condorelli (αριθ. 1051/2017)· (*) (αριθ. 1052/2017)· Pietro Varlese (αριθ. 1053/2017)· Sabrina Blume (αριθ. 1054/2017)· Arie Rijkenberg (αριθ. 1055/2017)· (*) (αριθ. 1056/2017)· (*) (αριθ. 1057/2017)· (*) (αριθ. 1058/2017)· (*) (αριθ. 1059/2017)· Graziano Giampaolo Petrachi (αριθ. 1060/2017)· Antonia Battaglia (αριθ. 1061/2017)· Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Viota) (αριθ. 1062/2017)· (*) (αριθ. 1063/2017)· (*) (αριθ. 1064/2017)· (*) (αριθ. 1065/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1066/2017)· Cecilia Leandri (αριθ. 1067/2017)· (*) (αριθ. 1068/2017)· Fabiano Filippin (αριθ. 1069/2017)· (*) (αριθ. 1070/2017)· Liviu-ovidiu Ionescu (αριθ. 1071/2017)· (*) (αριθ. 1072/2017)· Sander Loones (αριθ. 1073/2017)· Jānis Kuzins (αριθ. 1074/2017)· (*) (αριθ. 1075/2017)· Ana Wakenhut (αριθ. 1076/2017)· (*) (αριθ. 1077/2017)· Francisco Alfonso Garrido (αριθ. 1078/2017)· (*) (αριθ. 1079/2017)· Theodoros Katziani (αριθ. 1080/2017)· (*) (αριθ. 1081/2017)· (*) (αριθ. 1082/2017)· (*) (αριθ. 1083/2017)· (*) (αριθ. 1084/2017)· (*) (αριθ. 1085/2017)· (*) (αριθ. 1086/2017)· Manuel Ameller Reurer (αριθ. 1087/2017)· (*) (αριθ. 1088/2017)· (*) (αριθ. 1089/2017)· (*) (αριθ. 1090/2017)· Philip Dunn (αριθ. 1091/2017)· (*) (αριθ. 1092/2017)· (*) (αριθ. 1093/2017)· (*) (αριθ. 1094/2017)· (*) (αριθ. 1095/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 1096/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 1097/2017)· (*) (αριθ. 1098/2017)· (*) (αριθ. 1099/2017)· (*) (αριθ. 1100/2017)· (*) (αριθ. 1101/2017)· (*) (αριθ. 1102/2017)· (*) (αριθ. 1103/2017)· (*) (αριθ. 1104/2017)· (*) (αριθ. 1105/2017)· (*) (αριθ. 1106/2017)· (*) (αριθ. 1107/2017)· Eliseo Trombetta (αριθ. 1108/2017)· (*) (αριθ. 1109/2017)· (*) (αριθ. 1110/2017)· (*) (αριθ. 1111/2017)· (*) (αριθ. 1112/2017)· Victor Diaconu (αριθ. 1113/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1114/2017)· (*) (αριθ. 1115/2017)· (*) (αριθ. 1116/2017)· (*) (αριθ. 1117/2017)· (*) (αριθ. 1118/2017)· (*) (αριθ. 1119/2017)· Belarmino Teixeira (αριθ. 1120/2017)· Joan Caball Subirana (αριθ. 1121/2017)· Mikael Sandberg (αριθ. 1122/2017)· Belarmino Teixeira (αριθ. 1123/2017)· Markus Michael Uetz (αριθ. 1124/2017)· (*) (αριθ. 1125/2017)· Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (αριθ. 1126/2017)· Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (αριθ. 1127/2017)· Jānis Jaudzems (αριθ. 1128/2017)· Victor Diaconu (αριθ. 1129/2017)· Mateo Lafragua Álvarez (αριθ. 1130/2017)· James Ennis (αριθ. 1131/2017)· (*) (αριθ. 1132/2017)· Natalie Holder (αριθ. 1133/2017)· (*) (αριθ. 1134/2017)· (*) (αριθ. 1135/2017)· Paulo Constantino (αριθ. 1136/2017)· Philipp Schmagold (αριθ. 1137/2017)· Annika Lepistö (αριθ. 1138/2017)· Maria Gaetana Greco (αριθ. 1139/2017)· Christian Ries (αριθ. 1140/2017)· Bernd Hefenbrock (αριθ. 1141/2017)· (*) (αριθ. 1142/2017)· (*) (αριθ. 1143/2017)· (*) (αριθ. 1144/2017)· (*) (αριθ. 1145/2017)· (*) (αριθ. 1146/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1147/2017)· (*) (αριθ. 1148/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1149/2017)· Guido Emanuele Galasso (αριθ. 1150/2017).


14. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


15. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 18 Ιανουαρίου 2018.


16. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 13.02.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου