Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 257kWORD 79k
Neljapäev, 14. detsember 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Olukord Afganistanis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud (arutelu)
 4.Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
5.1.Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum
  
5.2.Kambodža: opositsiooni keelustamine
  
5.3.El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest
 6.Istungi jätkamine
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Hääletused
  
8.1.Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum (hääletus)
  
8.2.Kambodža: opositsiooni keelustamine (hääletus)
  
8.3.El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (hääletus)
  
8.4.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamine, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd
  
8.5.Olukord Afganistanis (hääletus)
  
8.6.Rohingjade olukord (hääletus)
  
8.7.Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine (hääletus)
  
8.8.Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud (hääletus)
  
8.9.Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Petitsioonid
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungi lõpp
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Olukord Afganistanis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Afganistanis (2017/2932(RSP))

Arutelu toimus 12. detsembril 2017 (12.12.2017 protokolli punkt 10).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi ja Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.5.


3. Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud (arutelu)

Raport petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelude kohta (kodukorra artikli 216 lõige 7) [2017/2222(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Notis Marias (A8-0387/2017)

Notis Marias tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Jude Kirton-Darling fraktsiooni S&D nimel, Yana Toom fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Marlene Mizzi ja Pál Csáky.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Artis Pabriks, Maria Grapini ja Indrek Tarand.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Notis Marias.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.8.


4. Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia (arutelu)

Raport Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia kohta [2016/2327(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout tutvustas raportit.

Sõna võttis Damiano Zoffoli (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel, Karoline Graswander-Hainz fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Maria Grapini.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Bas Eickhout.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.9.


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.12.2017 protokollipunkt 2.)


5.1. Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 ja B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker ja Notis Marias.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carlos Iturgaiz ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.1.


5.2. Kambodža: opositsiooni keelustamine

Resolutsiooni ettepanekud B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 ja B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius ja Laima Liucija Andrikienė tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao ja Herbert Dorfmann.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.2.


5.3. El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest

Resolutsiooni ettepanekud B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 ja B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Bernd Lucke, ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Iratxe García Pérez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun ja Wajid Khan.

Sõna võttis Marek Jurek isikliku märkuse tegemiseks vastavalt kodukorra artiklile 164 Soraya Posti ja Stanislav Polčáki märkuste kohta.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.3.

(Istung katkestati kell 11.36.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.


7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 ja B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0685/2017

(asendades B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 ja B8-0693/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel;

—   Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0496)


8.2. Kambodža: opositsiooni keelustamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 ja B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0686/2017

(asendades B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 ja B8-0697/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel;

—   Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0497)


8.3. El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 ja B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0691/2017

(asendades B8-0691/2017 ja B8-0702/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0695/2017

(asendades B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 ja B8-0701/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis ja Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0498)

Sõnavõtud

Molly Scott Cato esitas põhjenduse C kohta suulise muudatusettepaneku. Suuline muudatusettepanek võeti vastu.


8.4. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamine, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Nicola Danti (raportööri asendaja) ja Dennis de Jong enne hääletust.


8.5. Olukord Afganistanis (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Afganistanis (2017/2932(RSP))

Arutelu toimus 12. detsembril 2017 (12.12.2017 protokollipunkt 10).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 14. detsembril 2017 (14.12.2017 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 ja B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0678/2017

(asendades B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 ja B8-0684/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi ja Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0499)


8.6. Rohingjade olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 ja B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0668/2017

(asendades B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 ja B8-0674/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0500)


8.7. Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/93/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) rakendamise kohta [2015/2129(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0501)

Sõnavõtud

Anna Maria Corazza Bildt (raportöör) enne hääletust.


8.8. Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud (hääletus)

Raport petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelude kohta (kodukorra artikli 216 lõige 7) [2017/2222(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0502)


8.9. Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia (hääletus)

Raport Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia kohta [2016/2327(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0503)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Kolmapäeva, 13. detsembri 2017 hääletus)

Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák ja Notis Marias

Soovitus rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva uurimise järel (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek ja Stanislav Polčák

Raport: Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi ja Andrejs Mamikins

Raport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová ja Csaba Sógor

Raport: Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Neljapäeva, 14. detsembri 2017 hääletus)

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Afganistanis (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan ja Andrejs Mamikins

Resolutsiooni ettepanek rohingjade olukorra kohta (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Raport: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa ja Maria Grapini

Raport: Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini ja Notis Marias

Raport: Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini ja Seán Kelly.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


11. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Muudetud ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2003/76/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva protokolli rakendamiseks vajalikud meetmed (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

BUDG

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikkel 133):

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek elektriga kalapüügi lõpliku keelustamise kohta (B8-0648/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite eraldamise kohta orkaan Irma tagajärjel kannatanud piirkondadele (B8-0657/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rasvumise takistamiseks ja selle vastu võitlemiseks võetavate meetmete kohta (B8-0658/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde ja Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek programmi „Kodanike Euroopa“ kohta (B8-0659/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT


12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 15. novembri 2017 otsuse alusel)

CULT-komisjon

- ELi noortestrateegia rakendamisaruanne (2017/2259(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

- Kultuurile juurdepääsu struktuurilised ja rahalised takistused (2017/2255(INI))

DEVE-komisjon

- Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (2017/2258(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

ECON-komisjon

- ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega (2017/2253(INI))

EMPL-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2017/2260(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT)

ENVI-komisjon

- ELi terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, ITRE)

LIBE-komisjon

- Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (2017/2256(INI))

TRAN-komisjon

- Liikuvus Euroopas: liikuvuse tuleviku tegevuskava ELis (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

Komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55) (Esimeeste konverentsi 15. novembri 2017 otsuse alusel)

- Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 22 muutmine (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
komisjonid: ECON, AFCO

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 15. novembri 2017 otsuse alusel)

TRAN-komisjon

- Määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54))

- Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi sektoris (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))

(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

FEMM-komisjon

- Maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine, kaasa arvatud maa hõivamine (2017/2206(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

INTA-komisjon

- Soovitused nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi-Aserbaidžaani laiaulatusliku lepingu läbirääkimisteks (2017/2056(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
(nõuandvad komisjonid: INTA)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikli 39 lõige 2)

JURI-komisjon
- Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
(nõuandvad komisjonid: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (kodukorra artikli 39 lõige 2))


13. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

7. detsember 2017

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 1045/2017); (*) (nr 1046/2017); Giuseppe Russo (nr 1047/2017); Isidoro Villani (nr 1048/2017); Antonio Carluccio (nr 1049/2017); Pietro Varlese (nr 1050/2017); Giuseppe Condorelli (nr 1051/2017); (*) (nr 1052/2017); Pietro Varlese (nr 1053/2017); Sabrina Blume (nr 1054/2017); Arie Rijkenberg (nr 1055/2017); (*) (nr 1056/2017); (*) (nr 1057/2017); (*) (nr 1058/2017); (*) (nr 1059/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (nr 1060/2017); Antonia Battaglia (nr 1061/2017); Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Vita) (nr 1062/2017); (*) (nr 1063/2017); (*) (nr 1064/2017); (*) (nr 1065/2017); Jens Genzer (nr 1066/2017); Cecilia Leandri (nr 1067/2017); (*) (nr 1068/2017); Fabiano Filippin (nr 1069/2017); (*) (nr 1070/2017); Liviu-Ovidiu Ionescu (nr 1071/2017); (*) (nr 1072/2017); Sander Loones (nr 1073/2017); Jānis Kuzins (nr 1074/2017); (*) (nr 1075/2017); Ana Wakenhut (nr 1076/2017); (*) (nr 1077/2017); Francisco Alfonso Garrido (nr 1078/2017); (*) (nr 1079/2017); Theodoros Katziani (nr 1080/2017); (*) (nr 1081/2017); (*) (nr 1082/2017); (*) (nr 1083/2017); (*) (nr 1084/2017); (*) (nr 1085/2017); (*) (nr 1086/2017); Manuel Ameller Reurer (nr 1087/2017); (*) (nr 1088/2017); (*) (nr 1089/2017); (*) (nr 1090/2017); Philip Dunn (nr 1091/2017); (*) (nr 1092/2017); (*) (nr 1093/2017); (*) (nr 1094/2017); (*) (nr 1095/2017); Flavio Miccono (nr 1096/2017); Flavio Miccono (nr 1097/2017); (*) (nr 1098/2017); (*) (nr 1099/2017); (*) (nr 1100/2017); (*) (nr 1101/2017); (*) (nr 1102/2017); (*) (nr 1103/2017); (*) (nr 1104/2017); (*) (nr 1105/2017); (*) (nr 1106/2017); (*) (nr 1107/2017); Eliseo Trombetta (nr 1108/2017); (*) (nr 1109/2017); (*) (nr 1110/2017); (*) (nr 1111/2017); (*) (nr 1112/2017); Victor Diaconu (nr 1113/2017); Jens Genzer (nr 1114/2017); (*) (nr 1115/2017); (*) (nr 1116/2017); (*) (nr 1117/2017); (*) (nr 1118/2017); (*) (nr 1119/2017); Belarmino Teixeira (nr 1120/2017); Joan Caball Subirana (nr 1121/2017); Mikael Sandberg (nr 1122/2017); Belarmino Teixeira (nr 1123/2017); Markus Michael Uetz (nr 1124/2017); (*) (nr 1125/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 1126/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 1127/2017); Jānis Jaudzems (nr 1128/2017); Victor Diaconu (nr 1129/2017); Mateo Lafragua Álvarez (nr 1130/2017); James Ennis (nr 1131/2017); (*) (nr 1132/2017); Natalie Holder (nr 1133/2017); (*) (nr 1134/2017); (*) (nr 1135/2017); Paulo Constantino (nr 1136/2017); Philipp Schmagold (nr 1137/2017); Annika Lepistö (nr 1138/2017); Maria Gaetana Greco (nr 1139/2017); Christian Ries (nr 1140/2017); Bernd Hefenbrock (nr 1141/2017); (*) (nr 1142/2017); (*) (nr 1143/2017); (*) (nr 1144/2017); (*) (nr 1145/2017); (*) (nr 1146/2017); Jens Genzer (nr 1147/2017); (*) (nr 1148/2017); Jens Genzer (nr 1149/2017); Guido Emanuele Galasso (nr 1150/2017).


14. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


15. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 15. kuni 18. jaanuaril 2018.


16. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 13.02.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika