Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 260kWORD 80k
Torstai 14. joulukuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Afganistanin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat (keskustelu)
 4.Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (keskustelu)
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  5.1.Sananvapaus Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapaus
  5.2.Kambodža: opposition kieltäminen
  5.3.El Salvador: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Äänestykset
  8.1.Sananvapaus Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapaus (äänestys)
  8.2.Kambodža: opposition kieltäminen (äänestys)
  8.3.El Salvador: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (äänestys)
  8.4.Toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös: Palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpano, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen
  8.5.Afganistanin tilanne (äänestys)
  8.6.Rohingya-väestön tilanne (äänestys)
  8.7.Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (äänestys)
  8.8.Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat (äänestys)
  8.9.Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Vetoomukset
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istunnon päättäminen
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Afganistanin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Afganistanin tilanne (2017/2932(RSP))

Keskustelu käytiin 12. joulukuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 10).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi ja Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017)

—   Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017)

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017)

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017)

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.5.


3. Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat (keskustelu)

Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemistä asioista (työjärjestyksen 216 artiklan 7 kohdan mukaisesti [2017/2222(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Notis Marias (A8-0387/2017)

Notis Marias esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Jude Kirton-Darling S&D-ryhmän puolesta, Yana Toom ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Marlene Mizzi ja Pál Csáky.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Artis Pabriks, Maria Grapini ja Indrek Tarand.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Notis Marias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.8.


4. Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (keskustelu)

Mietintö vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevasta eurooppalaisesta strategiasta [2016/2327(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout esitteli mietinnön.

Damiano Zoffoli (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Massimiliano Salini PPE-ryhmän puolesta, Karoline Graswander-Hainz S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Bas Eickhout.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.9.


5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 13.12.2017, kohta 2).


5.1. Sananvapaus Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 ja B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker ja Notis Marias.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Carlos Iturgaiz ja Jean-Paul Denanot.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.1.


5.2. Kambodža: opposition kieltäminen

Päätöslauselmaesitykset B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 ja B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius ja Laima Liucija Andrikienė esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao ja Herbert Dorfmann.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.2.


5.3. El Salvador: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi

Päätöslauselmaesitykset B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 ja B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Bernd Lucke, ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Iratxe García Pérez.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun ja Wajid Khan.

Marek Jurek käytti puheenvuoron antaakseen henkilökohtaisen lausuman työjärjestyksen 164 artiklan mukaisesti Soraya Postin ja Stanislav Polčákin puheenvuorojen johdosta.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.36.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.


7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Sananvapaus Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 ja B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0685/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 ja B8-0693/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0496)


8.2. Kambodža: opposition kieltäminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 ja B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0686/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 ja B8-0697/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0497)


8.3. El Salvador: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 ja B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0691/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0691/2017 ja B8-0702/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta.

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0695/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 ja B8-0701/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis ja Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0498)

Puheenvuorot:

Molly Scott Cato esitti johdanto-osan C kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.4. Toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös: Palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpano, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

TOIMIELINTEN VÄLISTEN NEUVOTTELUJEN ALOITTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Nicola Danti (esittelijän sijainen) ja Dennis de Jong ennen äänestystä.


8.5. Afganistanin tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Afganistanin tilanne (2017/2932(RSP))

Keskustelu käytiin 12. joulukuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 10).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 14. joulukuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 ja B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0678/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 ja B8-0684/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi ja Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0499)


8.6. Rohingya-väestön tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 ja B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0668/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 ja B8-0674/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé ja Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0500)


8.7. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta [2015/2129(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0501)

Puheenvuorot:

Anna Maria Corazza Bildt (esittelijä) ennen äänestystä.


8.8. Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat (äänestys)

Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemistä asioista (työjärjestyksen 216 artiklan 7 kohdan mukaisesti [2017/2222(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Notis Marias (A8-0387/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0502)


8.9. Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (äänestys)

Mietintö vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevasta eurooppalaisesta strategiasta [2016/2327(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0503)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 13. joulukuuta 2017)

Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák ja Notis Marias

Suositus: rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek ja Stanislav Polčák

Mietintö Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi ja Andrejs Mamikins

Mietintö Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová ja Csaba Sógor

Mietintö Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Äänestykset torstaina 14. joulukuuta 2017)

Päätöslauselmaesitys Afganistanin tilanteesta (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan ja Andrejs Mamikins

Päätöslauselmaesitys Rohingya-väestön tilanteesta (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Mietintö Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa ja Maria Grapini

Mietintö Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini ja Notis Marias

Mietintö Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini ja Seán Kelly.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/66/ETY muuttamisesta (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä tehdyn päätöksen 2003/76/EY muuttamisesta (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

BUDG

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys sähkökalastuksen pysyvästä kiellosta (B8-0648/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttämisestä hurrikaani Irman tuhoista kärsineiden alueiden hyväksi (B8-0657/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

DEVE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lihavuuden torjunnasta (B8-0658/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde ja Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (B8-0659/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 15. marraskuuta 2017)

CULT-valiokunta

- EU:n nuorisostrategiaa koskeva täytäntöönpanoraportti (2017/2259(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

- Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet (2017/2255(INI))

DEVE-valiokunta

- Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano (2017/2258(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

ECON-valiokunta

- Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (2017/2253(INI))

EMPL-valiokunta

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2017/2260(INI))
(lausuntoa varten: CULT)

ENVI-valiokunta

- Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, ITRE)

LIBE-valiokunta

- Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (2017/2256(INI))

TRAN-valiokunta

- Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva toimintasuunnitelma (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 15. marraskuuta 2017)

- Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttaminen (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
valiokunnat: ECON, AFCO

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 15. marraskuuta 2017)

TRAN-valiokunta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))

- Työntekijöiden lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevien vaatimusten ja erityisten sääntöjen täytäntöönpano (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

FEMM-valiokunta

- Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen, maakaappaus mukaan lukien (2017/2206(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
(lausuntoa varten: FEMM)

INTA-valiokunta

- Suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevista neuvotteluista (2017/2056(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
(lausuntoa varten: INTA)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 39 artikla, 2 kohta)

JURI-valiokunta
- Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
(lausuntoa varten: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla, 2 kohta))


13. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

7. joulukuuta 2017

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 1045/2017); (*) (nro 1046/2017); Giuseppe Russo (nro 1047/2017); Isidoro Villani (nro 1048/2017); Antonio Carluccio (nro 1049/2017); Pietro Varlese (nro 1050/2017); Giuseppe Condorelli (nro 1051/2017); (*) (nro 1052/2017); Pietro Varlese (nro 1053/2017); Sabrina Blume (nro 1054/2017); Arie Rijkenberg (nro 1055/2017); (*) (nro 1056/2017); (*) (nro 1057/2017); (*) (nro 1058/2017); (*) (nro 1059/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (nro 1060/2017); Antonia Battaglia (nro 1061/2017); Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Vita) (nro 1062/2017); (*) (nro 1063/2017); (*) (nro 1064/2017); (*) (nro 1065/2017); Jens Genzer (nro 1066/2017); Cecilia Leandri (nro 1067/2017); (*) (nro 1068/2017); Fabiano Filippin (nro 1069/2017); (*) (nro 1070/2017); Liviu-Ovidiu Ionescu (nro 1071/2017); (*) (nro 1072/2017); Sander Loones (nro 1073/2017); Jānis Kuzins (nro 1074/2017); (*) (nro 1075/2017); Ana Wakenhut (nro 1076/2017); (*) (nro 1077/2017); Francisco Alfonso Garrido (nro 1078/2017); (*) (nro 1079/2017); Theodoros Katziani (nro 1080/2017); (*) (nro 1081/2017); (*) (nro 1082/2017); (*) (nro 1083/2017); (*) (nro 1084/2017); (*) (nro 1085/2017); (*) (nro 1086/2017); Manuel Ameller Reurer (nro 1087/2017); (*) (nro 1088/2017); (*) (nro 1089/2017); (*) (nro 1090/2017); Philip Dunn (nro 1091/2017); (*) (nro 1092/2017); (*) (nro 1093/2017); (*) (nro 1094/2017); (*) (nro 1095/2017); Flavio Miccono (nro 1096/2017); Flavio Miccono (nro 1097/2017); (*) (nro 1098/2017); (*) (nro 1099/2017); (*) (nro 1100/2017); (*) (nro 1101/2017); (*) (nro 1102/2017); (*) (nro 1103/2017); (*) (nro 1104/2017); (*) (nro 1105/2017); (*) (nro 1106/2017); (*) (nro 1107/2017); Eliseo Trombetta (nro 1108/2017); (*) (nro 1109/2017); (*) (nro 1110/2017); (*) (nro 1111/2017); (*) (nro 1112/2017); Victor Diaconu (nro 1113/2017); Jens Genzer (nro 1114/2017); (*) (nro 1115/2017); (*) (nro 1116/2017); (*) (nro 1117/2017); (*) (nro 1118/2017); (*) (nro 1119/2017); Belarmino Teixeira (nro 1120/2017); Joan Caball Subirana (nro 1121/2017); Mikael Sandberg (nro 1122/2017); Belarmino Teixeira (nro 1123/2017); Markus Michael Uetz (nro 1124/2017); (*) (nro 1125/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nro 1126/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nro 1127/2017); Jānis Jaudzems (nro 1128/2017); Victor Diaconu (nro 1129/2017); Mateo Lafragua Álvarez (nro 1130/2017); James Ennis (nro 1131/2017); (*) (nro 1132/2017); Natalie Holder (nro 1133/2017); (*) (nro 1134/2017); (*) (nro 1135/2017); Paulo Constantino (nro 1136/2017); Philipp Schmagold (nro 1137/2017); Annika Lepistö (nro 1138/2017); Maria Gaetana Greco (nro 1139/2017); Christian Ries (nro 1140/2017); Bernd Hefenbrock (nro 1141/2017); (*) (nro 1142/2017); (*) (nro 1143/2017); (*) (nro 1144/2017); (*) (nro 1145/2017); (*) (nro 1146/2017); Jens Genzer (nro 1147/2017); (*) (nro 1148/2017); Jens Genzer (nro 1149/2017); Guido Emanuele Galasso (nro 1150/2017).


14. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


15. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 15.–18. tammikuuta 2018.


16. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 13.02.


17. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Estyneet:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö