Indeks 
Zapisnik
PDF 260kWORD 79k
Četvrtak, 14. prosinca 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Stanje u Afganistanu (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2016. (rasprava)
 4.Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije (rasprava)
 5.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  5.1.Sloboda izražavanja u Vijetnamu, posebno slučaj Nguyena Vana Hoe
  5.2.Kambodža: zabrana oporbe
  5.3.Salvador: slučajevi žena kazneno gonjenih zbog spontanog pobačaja
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 8.Glasovanje
  8.1.Sloboda izražavanja u Vijetnamu, posebno slučaj Nguyena Vana Hoe (glasovanje)
  8.2.Kambodža: zabrana oporbe (glasovanje)
  8.3.Salvador: slučajevi žena kazneno gonjenih zbog spontanog pobačaja (glasovanje)
  8.4.Odluka o započinjanju međuinstitucijskih pregovora: Primjena Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta
  8.5.Stanje u Afganistanu (glasovanje)
  8.6.Položaj naroda Rohingya (glasovanje)
  8.7.Provedba Direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije (glasovanje)
  8.8.Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2016. (glasovanje)
  8.9.Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Odluke o određenim dokumentima
 13.Predstavke
 14.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 16.Zatvaranje dnevne sjednice
 17.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Stanje u Afganistanu (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Afganistanu (2017/2932(RSP))

Rasprava je održana 12. prosinca 2017. (točka 10 zapisnika od 12.12.2017.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi i Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 14.12.2017..


3. Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2016. (rasprava)

Izvješće u skladu s člankom 216. stavkom 7. Poslovnika o razmatranjima Odbora za predstavke tijekom 2016. godine [2017/2222(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Notis Marias (A8-0387/2017)

Notis Marias predstavio je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jude Kirton-Darling, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Yana Toom, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Marlene Mizzi i Pál Csáky.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Artis Pabriks, Maria Grapini i Indrek Tarand.

Govorili su: Karmenu Vella i Notis Marias.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 14.12.2017..


4. Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije (rasprava)

Izvješće o Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije [2016/2327(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout predstavio je izvješće.

Govorio je Damiano Zoffoli (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI).

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Massimiliano Salini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karoline Graswander-Hainz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Notis Marias.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Maria Grapini.

Govorili su: Karmenu Vella i Bas Eickhout.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 14.12.2017..


5. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 13.12.2017..)


5.1. Sloboda izražavanja u Vijetnamu, posebno slučaj Nguyena Vana Hoe

Prijedlozi rezolucija B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 i B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker i Notis Marias.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Carlos Iturgaiz i Jean-Paul Denanot.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika od 14.12.2017..


5.2. Kambodža: zabrana oporbe

Prijedlozi rezolucija B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 i B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius i Laima Liucija Andrikienė predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Csaba Sógor.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao i Herbert Dorfmann.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika od 14.12.2017..


5.3. Salvador: slučajevi žena kazneno gonjenih zbog spontanog pobačaja

Prijedlozi rezolucija B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 i B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Iratxe García Pérez.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun i Wajid Khan.

Govorio je Marek Jurek radi davanja osobne izjave, u skladu s člankom 164. Poslovnika, kao odgovor na izjave Soraye Post i Stanislava Polčáka.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika od 14.12.2017..

Dnevna sjednica je prekinuta u 11:36 h.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik


6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:00 h.


7. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sloboda izražavanja u Vijetnamu, posebno slučaj Nguyena Vana Hoe (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 i B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0685/2017

(koji zamjenjujeB8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 i B8-0693/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák i Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

—   Barbara Kappel.

Usvojen (P8_TA(2017)0496)


8.2. Kambodža: zabrana oporbe (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 i B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0686/2017

(koji zamjenjujeB8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 i B8-0697/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová i Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Marc Tarabella, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Norica Nicolai, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon i Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

—   Barbara Kappel.

Usvojen (P8_TA(2017)0497)


8.3. Salvador: slučajevi žena kazneno gonjenih zbog spontanog pobačaja (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 i B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0691/2017

(koji zamjenjujeB8-0691/2017 i B8-0702/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská i Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0695/2017

(koji zamjenjujeB8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 i B8-0701/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis i Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli i Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo.

Usvojen (P8_TA(2017)0498)

Govorili su:

Molly Scott Cato predložila je usmeni amandman na uvodnu izjavu C. Usmeni amandman je prihvaćen.


8.4. Odluka o započinjanju međuinstitucijskih pregovora: Primjena Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provođenju irektive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Nicola Danti (zamjenik izvjestitelja) i Dennis de Jong, prije glasovanja.


8.5. Stanje u Afganistanu (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Afganistanu (2017/2932(RSP))

Rasprava je održana 12. prosinca 2017. (točka 10 zapisnika od 12.12.2017.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 14. prosinca 2017. (točka 2 zapisnika od 14.12.2017.).

Prijedlozi rezolucija B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 i B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0678/2017

(koji zamjenjujeB8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 i B8-0684/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi i Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Barbara Kappel.

Usvojen (P8_TA(2017)0499)


8.6. Položaj naroda Rohingya (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 i B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0668/2017

(koji zamjenjujeB8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 i B8-0674/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis i Daniel Caspary, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas i Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé i Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2017)0500)


8.7. Provedba Direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije [2015/2129(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0501)

Govorili su:

Anna Maria Corazza Bildt (izvjestiteljica), prije glasovanja.


8.8. Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2016. (glasovanje)

Izvješće u skladu s člankom 216. stavkom 7. Poslovnika o razmatranjima Odbora za predstavke tijekom 2016. godine [2017/2222(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0502)


8.9. Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije (glasovanje)

Izvješće o Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije [2016/2327(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0503)


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 13. prosinca 2017.)

Prigovor na Delegiranu uredbu: Uporaba fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (B8-0666/2017) Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák i Notis Marias

Nacrti preporuka nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek i Stanislav Polčák

Izvješće: Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi i Andrejs Mamikins

Izvješće: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová i Csaba Sógor

Izvješće: Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Glasovanje od četvrtka 14. prosinca 2017.)

Prijedlog rezolucije o stanju u Afganistanu (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan i Andrejs Mamikins

Prijedlog rezolucije o položaju naroda Rohingya (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Izvješće: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa i Maria Grapini

Izvješće: Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini i Notis Marias

Izvješće: Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini i Seán Kelly.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe(EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

ITRE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

BUDG

2) zastupnika, prijedlog rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o trajnoj zabrani ribolova u kojem se koriste električni impulsi (B8-0648/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije za regije pogođene uraganom Irma (B8-0657/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

DEVE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o borbi protiv pretilosti i njezinom suzbijanju (B8-0658/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o programu „Europa za građane” (B8-0659/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT


12. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 15. studenog 2017.)

Odbor CULT

- Izvješće o provedbi Strategije EU-a za mlade (2017/2259(INI))
(mišljenje: EMPL)

- Strukturne i financijske prepreke za dostupnost kulturnih sadržaja (2017/2255(INI))

Odbor DEVE

- Provedba Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda (2017/2258(INI))
(mišljenje: BUDG)

Odbor ECON

- Odnosi između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga (2017/2253(INI))

Odbor EMPL

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2018. (2017/2260(INI))
(mišljenje: CULT)

Odbor ENVI

- Europski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(mišljenje: AGRI, ITRE)

Odbor LIBE

- Godišnje izvješće o funkcioniranju schengenskog prostora (2017/2256(INI))

Odbor TRAN

- Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(mišljenje: ENVI)

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 15. studenog 2017.)

- Izmjena članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
odbori: ECON, AFCO

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 15. studenog 2017.)

Odbor TRAN

- Izmjena Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika))

- Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika))

Upućivanje na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor FEMM

- Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem (2017/2206(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
(mišljenje: FEMM)

Odbor INTA

- Preporuke Vijeću, Komisiji i ESVD-u o pregovorima oko sveobuhvatnoga sporazuma između EU-a i Azerbajdžana (2017/2056(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
(mišljenje: INTA)

Izmijenjeno upućivanje na odbore (članak 39. stavak 2. Poslovnika)

Odbor JURI

- Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

upućeno nadležnom odboru: ITRE

(mišljenje:DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (članak 39. stavak 2. Poslovnika))


13. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

7. prosinca 2017.

(*) Povjerljivo ime

(*) (n° 1045/2017); (*) (n° 1046/2017); Giuseppe Russo (n° 1047/2017); Isidoro Villani (n° 1048/2017); Antonio Carluccio (n° 1049/2017); Pietro Varlese (n° 1050/2017); Giuseppe Condorelli (n° 1051/2017); (*) (n° 1052/2017); Pietro Varlese (n° 1053/2017); Sabrina Blume (n° 1054/2017); Arie Rijkenberg (n° 1055/2017); (*) (n° 1056/2017); (*) (n° 1057/2017); (*) (n° 1058/2017); (*) (n° 1059/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (n° 1060/2017); Antonia Battaglia (n° 1061/2017); Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Vita) (n° 1062/2017); (*) (n° 1063/2017); (*) (n° 1064/2017); (*) (n° 1065/2017); Jens Genzer (n° 1066/2017); Cecilia Leandri (n° 1067/2017); (*) (n° 1068/2017); Fabiano Filippin (n° 1069/2017); (*) (n° 1070/2017); Liviu-Ovidiu Ionescu (n° 1071/2017); (*) (n° 1072/2017); Sander Loones (n° 1073/2017); Jānis Kuzins (n° 1074/2017); (*) (n° 1075/2017); Ana Wakenhut (n° 1076/2017); (*) (n° 1077/2017); Francisco Alfonso Garrido (n° 1078/2017); (*) (n° 1079/2017); Theodoros Katziani (n° 1080/2017); (*) (n° 1081/2017); (*) (n° 1082/2017); (*) (n° 1083/2017); (*) (n° 1084/2017); (*) (n° 1085/2017); (*) (n° 1086/2017); Manuel Ameller Reurer (n° 1087/2017); (*) (n° 1088/2017); (*) (n° 1089/2017); (*) (n° 1090/2017); Philip Dunn (n° 1091/2017); (*) (n° 1092/2017); (*) (n° 1093/2017); (*) (n° 1094/2017); (*) (n° 1095/2017); Flavio Miccono (n° 1096/2017); Flavio Miccono (n° 1097/2017); (*) (n° 1098/2017); (*) (n° 1099/2017); (*) (n° 1100/2017); (*) (n° 1101/2017); (*) (n° 1102/2017); (*) (n° 1103/2017); (*) (n° 1104/2017); (*) (n° 1105/2017); (*) (n° 1106/2017); (*) (n° 1107/2017); Eliseo Trombetta (n° 1108/2017); (*) (n° 1109/2017); (*) (n° 1110/2017); (*) (n° 1111/2017); (*) (n° 1112/2017); Victor Diaconu (n° 1113/2017); Jens Genzer (n° 1114/2017); (*) (n° 1115/2017); (*) (n° 1116/2017); (*) (n° 1117/2017); (*) (n° 1118/2017); (*) (n° 1119/2017); Belarmino Teixeira (n° 1120/2017); Joan Caball Subirana (n° 1121/2017); Mikael Sandberg (n° 1122/2017); Belarmino Teixeira (n° 1123/2017); Markus Michael Uetz (n° 1124/2017); (*) (n° 1125/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (n° 1126/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (n° 1127/2017); Jānis Jaudzems (n° 1128/2017); Victor Diaconu (n° 1129/2017); Mateo Lafragua Álvarez (n° 1130/2017); James Ennis (n° 1131/2017); (*) (n° 1132/2017); Natalie Holder (n° 1133/2017); (*) (n° 1134/2017); (*) (n° 1135/2017); Paulo Constantino (n° 1136/2017); Philipp Schmagold (n° 1137/2017); Annika Lepistö (n° 1138/2017); Maria Gaetana Greco (n° 1139/2017); Christian Ries (n° 1140/2017); Bernd Hefenbrock (n° 1141/2017); (*) (n° 1142/2017); (*) (n° 1143/2017); (*) (n° 1144/2017); (*) (n° 1145/2017); (*) (n° 1146/2017); Jens Genzer (n° 1147/2017); (*) (n° 1148/2017); Jens Genzer (n° 1149/2017); Guido Emanuele Galasso (n° 1150/2017).


14. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


15. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 15. do 18. siječnja 2018.


16. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:02 h.


17. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti