Indeks 
Protokół
PDF 267kWORD 80k
Czwartek, 14 grudnia 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Afganistanie (złożone projekty rezolucji)
 3.Prace Komisji Petycji w roku 2016 (debata)
 4.Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
5.1.Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa
  
5.2.Kambodża: zakaz opozycji
  
5.3.Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Głosowanie
  
8.1.Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa (głosowanie)
  
8.2.Kambodża: zakaz opozycji (głosowanie)
  
8.3.Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie (głosowanie)
  
8.4.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym
  
8.5.Sytuacja w Afganistanie (głosowanie)
  
8.6.Sytuacja ludu Rohingja (głosowanie)
  
8.7.Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (głosowanie)
  
8.8.Prace Komisji Petycji w roku 2016 (głosowanie)
  
8.9.Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Petycje
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Sytuacja w Afganistanie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Afganistanie (2017/2932(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 grudnia 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 12.12.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi i Jaromír Štětina, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 14.12.2017.


3. Prace Komisji Petycji w roku 2016 (debata)

Sprawozdanie na mocy art. 216 ust. 7 Regulaminu w sprawie prac Komisji Petycji w roku 2016 [2017/2222(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Notis Marias (A8-0387/2017)

Notis Marias przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Jude Kirton-Darling w imieniu grupy S&D, Yana Toom w imieniu grupy ALDE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Marlene Mizzi i Pál Csáky.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Artis Pabriks, Maria Grapini i Indrek Tarand.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Notis Marias.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 14.12.2017.


4. Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej [2016/2327(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Damiano Zoffoli (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Massimiliano Salini w imieniu grupy PPE, Karoline Graswander-Hainz w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Bas Eickhout.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 14.12.2017.


5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 13.12.2017)


5.1. Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa

Projekty rezolucji B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 i B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Carlos Iturgaiz i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 14.12.2017.


5.2. Kambodża: zakaz opozycji

Projekty rezolucji B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 i B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius i Laima Liucija Andrikienė przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao i Herbert Dorfmann.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 14.12.2017.


5.3. Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie

Projekty rezolucji B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 i B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Luckego, i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, i Iratxe García PérezFrancisco Assis w imieniu grupy S&D, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, i Iratxe García Pérez.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun i Wajid Khan.

Głos zabrał Marek Jurek z oświadczeniem osobistym, na podstawie art. 164 Regulaminu, w nawiązaniu do wypowiedzi Sorayi Post i Stanislava Polčáka.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 14.12.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.36.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.


7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 i B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0685/2017

(zastępujący B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 i B8-0693/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák i Elmar Brok, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD;

—   Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2017)0496)


8.2. Kambodża: zakaz opozycji (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 i B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0686/2017

(zastępujący B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 i B8-0697/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová i Elmar Brok, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Marc Tarabella, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Norica Nicolai, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon i Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD;

—   Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2017)0497)


8.3. Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 i B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0691/2017

(zastępujący B8-0691/2017 i B8-0702/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská i Elmar Brok, w imieniu grupy PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR.

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0695/2017

(zastępujący B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 i B8-0701/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis i Iratxe García Pérez, w imieniu grupy S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Sabine Lösing, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli i Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P8_TA(2017)0498)

Wystąpienia

Molly Scott Cato przedstawiła poprawkę ustną do motywu C. Poprawka ustna została przyjęta.


8.4. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Nicola Danti (w zastępstwie sprawozdawcy) i Dennis de Jong, przed głosowaniem.


8.5. Sytuacja w Afganistanie (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Afganistanie (2017/2932(RSP))

Debata odbyła się w dniu 12 grudnia 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 12.12.2017).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 14 grudnia 2017 r. (pkt 2 protokołu z dnia 14.12.2017).

Projekty rezolucji B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 i B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0678/2017

(zastępujący B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 i B8-0684/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi i Jaromír Štětina, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2017)0499)


8.6. Sytuacja ludu Rohingja (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 i B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0668/2017

(zastępujący B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 i B8-0674/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis i Daniel Caspary, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas i Xabier Benito Ziluaga, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé i Michel Reimon, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0500)


8.7. Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej [2015/2129(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0501)

Wystąpienia

Anna Maria Corazza Bildt (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.


8.8. Prace Komisji Petycji w roku 2016 (głosowanie)

Sprawozdanie na mocy art. 216 ust. 7 Regulaminu w sprawie prac Komisji Petycji w roku 2016 [2017/2222(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0502)


8.9. Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej [2016/2327(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0503)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z środy 13 grudnia 2017 r.)

Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: Stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák i Notis Marias

Zalecenie w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová i Csaba Sógor

Sprawozdanie Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins.

(Głosowanie z czwartku 14 grudnia 2017 r.)

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Afganistanie (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan i Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji ludu Rohingja (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Sprawozdanie Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa i Maria Grapini

Sprawozdanie Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini i Notis Marias

Sprawozdanie Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini i Seán Kelly.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Zgodnie z art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/66/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

AGRI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

opinia:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 wcelu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych idostosowania jego celu ogólnego (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

opinia:

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

AGRI

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 wodniesieniu do środków wzmacniania współpracy administracyjnej wdziedzinie podatku od wartości dodanej (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie definitywnego zakazu połowów elektrycznych (B8-0648/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz regionów dotkniętych huraganem Irma (B8-0657/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

opinia:

DEVE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie walki z otyłością i przeciwdziałania jej (B8-0658/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Dominique Bilde i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie programu Europa dla Obywateli (B8-0659/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 15 listopada 2017 r.)

komisja CULT

- Sprawozdanie z wykonania strategii UE na rzecz młodzieży (2017/2259(INI))
(opinia: EMPL)

- Przeszkody strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (2017/2255(INI))

komisja DEVE

- Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (2017/2258(INI))
(opinia: BUDG)

komisja ECON

- Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (2017/2253(INI))

komisja EMPL

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (2017/2260(INI))
(opinia: CULT)

komisja ENVI

- Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(opinia: AGRI, ITRE)

komisja LIBE

- Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (2017/2256(INI))

komisja TRAN

- Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(opinia: ENVI)

Wspólne posiedzenia komisji (art. 55 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 15 listopada 2017 r.)

- Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
komisje: ECON, AFCO

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 15 listopada 2017 r.)

komisja TRAN

- Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu))

- Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(opinia: EMPL) (art. 54 Regulaminu))

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja FEMM

- Łamanie praw rdzennej ludności na świecie, w tym masowy wykup gruntów rolnych (2017/2206(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
(opinia: FEMM)

komisja INTA

- Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące negocjacji w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem (2017/2056(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
(opinia: INTA)

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 39 ust. 2 Regulaminu)

komisja JURI
- Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
(opinia: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (art. 39 ust. 2 Regulaminu))


13. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 7 grudnia 2017 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 1045/2017); (*) (nr 1046/2017); Giuseppe Russo (nr 1047/2017); Isidoro Villani (nr 1048/2017); Antonio Carluccio (nr 1049/2017); Pietro Varlese (nr 1050/2017); Giuseppe Condorelli (nr 1051/2017); (*) (nr 1052/2017); Pietro Varlese (nr 1053/2017); Sabrina Blume (nr 1054/2017); Arie Rijkenberg (nr 1055/2017); (*) (nr 1056/2017); (*) (nr 1057/2017); (*) (nr 1058/2017); (*) (nr 1059/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (nr 1060/2017); Antonia Battaglia (nr 1061/2017); Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Vita) (nr 1062/2017); (*) (nr 1063/2017); (*) (nr 1064/2017); (*) (nr 1065/2017); Jens Genzer (nr 1066/2017); Cecilia Leandri (nr 1067/2017); (*) (nr 1068/2017); Fabiano Filippin (nr 1069/2017); (*) (nr 1070/2017); Liviu-Ovidiu Ionescu (nr 1071/2017); (*) (nr 1072/2017); Sander Loones (nr 1073/2017); Jānis Kuzins (nr 1074/2017); (*) (nr 1075/2017); Ana Wakenhut (nr 1076/2017); (*) (nr 1077/2017); Francisco Alfonso Garrido (nr 1078/2017); (*) (nr 1079/2017); Theodoros Katziani (nr 1080/2017); (*) (nr 1081/2017); (*) (nr 1082/2017); (*) (nr 1083/2017); (*) (nr 1084/2017); (*) (nr 1085/2017); (*) (nr 1086/2017); Manuel Ameller Reurer (nr 1087/2017); (*) (nr 1088/2017); (*) (nr 1089/2017); (*) (nr 1090/2017); Philip Dunn (nr 1091/2017); (*) (nr 1092/2017); (*) (nr 1093/2017); (*) (nr 1094/2017); (*) (nr 1095/2017); Flavio Miccono (nr 1096/2017); Flavio Miccono (nr 1097/2017); (*) (nr 1098/2017); (*) (nr 1099/2017); (*) (nr 1100/2017); (*) (nr 1101/2017); (*) (nr 1102/2017); (*) (nr 1103/2017); (*) (nr 1104/2017); (*) (nr 1105/2017); (*) (nr 1106/2017); (*) (nr 1107/2017); Eliseo Trombetta (nr 1108/2017); (*) (nr 1109/2017); (*) (nr 1110/2017); (*) (nr 1111/2017); (*) (nr 1112/2017); Victor Diaconu (nr 1113/2017); Jens Genzer (nr 1114/2017); (*) (nr 1115/2017); (*) (nr 1116/2017); (*) (nr 1117/2017); (*) (nr 1118/2017); (*) (nr 1119/2017); Belarmino Teixeira (nr 1120/2017); Joan Caball Subirana (nr 1121/2017); Mikael Sandberg (nr 1122/2017); Belarmino Teixeira (nr 1123/2017); Markus Michael Uetz (nr 1124/2017); (*) (nr 1125/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 1126/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 1127/2017); Jānis Jaudzems (nr 1128/2017); Victor Diaconu (nr 1129/2017); Mateo Lafragua Álvarez (nr 1130/2017); James Ennis (nr 1131/2017); (*) (nr 1132/2017); Natalie Holder (nr 1133/2017); (*) (nr 1134/2017); (*) (nr 1135/2017); Paulo Constantino (nr 1136/2017); Philipp Schmagold (nr 1137/2017); Annika Lepistö (nr 1138/2017); Maria Gaetana Greco (nr 1139/2017); Christian Ries (nr 1140/2017); Bernd Hefenbrock (nr 1141/2017); (*) (nr 1142/2017); (*) (nr 1143/2017); (*) (nr 1144/2017); (*) (nr 1145/2017); (*) (nr 1146/2017); Jens Genzer (nr 1147/2017); (*) (nr 1148/2017); Jens Genzer (nr 1149/2017); Guido Emanuele Galasso (nr 1150/2017).


14. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


15. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 15 do 18 stycznia 2018 r.


16. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 13.02.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności