Kazalo 
Zapisnik
PDF 257kWORD 80k
Četrtek, 14. december 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Afganistanu (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 (razprava)
 4.Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (razprava)
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  5.1.Svoboda izražanja v Vietnamu, zlasti primer Ngujen Vana Hoaja
  5.2.Kambodža: prepoved opozicije
  5.3.Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi spontanega splava
 6.Nadaljevanje seje
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Svoboda izražanja v Vietnamu, zlasti primer Ngujen Vana Hoaja (glasovanje)
  8.2.Kambodža: prepoved opozicije (glasovanje)
  8.3.Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi spontanega splava (glasovanje)
  8.4.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Izvrševanje Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitev postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembe Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg
  8.5.Razmere v Afganistanu (glasovanje)
  8.6.Položaj Rohingejcev (glasovanje)
  8.7.Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (glasovanje)
  8.8.Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 (glasovanje)
  8.9.Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Predložitev dokumentov
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Peticije
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Zaključek seje
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Razmere v Afganistanu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Afganistanu (2017/2932(RSP))

Razprava je potekala 12. decembra 2017 (točka 10 zapisnika z dne 12.12.2017).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi in Jaromír Štětina v imenu skupine PPE o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock v imenu skupine ECR o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Ana Gomes v imenu skupine S&D o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 14.12.2017.


3. Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 (razprava)

Poročilo v skladu s členom 216(7) Poslovnika o razpravah v Odboru za peticije v letu 2016 [2017/2222(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Notis Marias (A8-0387/2017)

Notis Marias je predstavil poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Jude Kirton-Darling v imenu skupine S&D, Yana Toom v imenu skupine ALDE, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Marlene Mizzi in Pál Csáky.

Po postopku "catch the eye" so govorili Artis Pabriks, Maria Grapini in Indrek Tarand.

Govorila sta Karmenu Vella in Notis Marias.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 14.12.2017.


4. Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (razprava)

Poročilo o evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami [2016/2327(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout je predstavil poročilo.

Govoril je Damiano Zoffoli (pripravljavec mnenja odbora ENVI).

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Massimiliano Salini v imenu skupine PPE, Karoline Graswander-Hainz v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper in Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" je govorila Maria Grapini.

Govorila sta Karmenu Vella in Bas Eickhout.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 14.12.2017.


5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 13.12.2017)


5.1. Svoboda izražanja v Vietnamu, zlasti primer Ngujen Vana Hoaja

predlogi resolucij B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 in B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker in Notis Marias.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Carlos Iturgaiz in Jean-Paul Denanot.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 14.12.2017.


5.2. Kambodža: prepoved opozicije

predlogi resolucij B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 in B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius in Laima Liucija Andrikienė so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, in Csaba Sógor.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao in Herbert Dorfmann.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 14.12.2017.


5.3. Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi spontanega splava

predlogi resolucij B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 in B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Bernd Lucke, in Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Francisco Assis v imenu skupine S&D, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, in Iratxe García Pérez.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun in Wajid Khan.

Govoril je Marek Jurek, ki je v skladu s členom 164 Poslovnika podal osebno izjavo zaradi izjav, ki sta jih prej podala Soraya Post in Stanislav Polčák.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 14.12.2017.

(Seja je bila prekinjena ob 11.36.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.


7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Svoboda izražanja v Vietnamu, zlasti primer Ngujen Vana Hoaja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 in B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0685/2017

(ki nadomešča B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 in B8-0693/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Neena Gill v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD;

—   Barbara Kappel.

Sprejeto (P8_TA(2017)0496)


8.2. Kambodža: prepoved opozicije (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 in B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0686/2017

(ki nadomešča B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 in B8-0697/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Marc Tarabella v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Norica Nicolai v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD;

—   Barbara Kappel.

Sprejeto (P8_TA(2017)0497)


8.3. Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi spontanega splava (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 in B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0691/2017

(ki nadomešča B8-0691/2017 in B8-0702/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR.

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0695/2017

(ki nadomešča B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 in B8-0701/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis in Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P8_TA(2017)0498)

Govori

Molly Scott Cato je podala ustni predlog spremembe k uvodni izjavi C, ki je bil upoštevan.


8.4. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Izvrševanje Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitev postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembe Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Nicola Danti (namesto poročevalca) in Dennis de Jong pred glasovanjem.


8.5. Razmere v Afganistanu (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Afganistanu (2017/2932(RSP))

Razprava je potekala dne 12. decembra 2017 (točka 10 zapisnika z dne 12.12.2017).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 14. decembra 2017 (točka 2 zapisnika z dne 14.12.2017).

Predlogi resolucij B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 in B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0678/2017

(ki nadomešča B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 in B8-0684/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi in Jaromír Štětina v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano in Ana Gomes v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

Sprejeto (P8_TA(2017)0499)


8.6. Položaj Rohingejcev (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 in B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0668/2017

(ki nadomešča B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 in B8-0674/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis in Daniel Caspary v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas in Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé in Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0500)


8.7. Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji [2015/2129(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0501

Govori

Anna Maria Corazza Bildt (poročevalka) pred glasovanjem.


8.8. Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 (glasovanje)

Poročilo v skladu s členom 216(7) Poslovnika o razpravah v Odboru za peticije v letu 2016 [2017/2222(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Notis Marias (A8-0387/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0502


8.9. Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (glasovanje)

Poročilo o evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami [2016/2327(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0503


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sreda, 13. decembra 2017)

Nasprotovanje delegiranemu aktu: Uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák in Notis Marias

Priporočilo: po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek in Stanislav Polčák

Poročilo: Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi in Andrejs Mamikins

Poročilo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová in Csaba Sógor

Poročilo: Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Čas glasovanja v četrtek, 14. decembra 2017)

Predlog resolucije o razmerah v Afganistanu (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan in Andrejs Mamikins

Predlog resolucije o položaju Rohingejcev (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Poročilo: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa in Maria Grapini

Poročilo: Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini in Notis Marias

Poročilo: Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini in Seán Kelly.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor:

ENVI

mnenje:

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor:

ENVI

mnenje:

AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor:

REGI

mnenje:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor:

REGI

mnenje:

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

posredovano

pristojni odbor:

INTA

mnenje:

AGRI

- Spremenjeni predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

posredovano

pristojni odbor:

ECON

mnenje:

JURI

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

posredovano

pristojni odbor:

BUDG

mnenje:

ITRE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

posredovano

pristojni odbor:

PECH

mnenje:

BUDG

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o trajni prepovedi ribolova z uporabo električnega toka (B8-0648/2017)

posredovano

pristojni odbor:

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o mobilizaciji Solidarnostnega sklada Evropske unije v korist regij, ki jih je prizadel orkan Irma (B8-0657/2017)

posredovano

pristojni odbor:

REGI

mnenje:

DEVE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o boju in ukrepih proti debelosti (B8-0658/2017)

posredovano

pristojni odbor:

ENVI

- Dominique Bilde in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o programu Evropa za državljane (B8-0659/2017)

posredovano

pristojni odbor:

CULT


12. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15. novembra 2017)

odbor CULT

- Poročilo o izvajanju strategije EU za mlade (2017/2259(INI))
(mnenje: EMPL)

- Strukturne in finančne ovire za dostop do kulture (2017/2255(INI))

odbor DEVE

- Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada (2017/2258(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor ECON

- Odnosi med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev (2017/2253(INI))

odbor EMPL

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (2017/2260(INI))
(mnenje: CULT)

odbor ENVI

- Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(mnenje: AGRI, ITRE)

odbor LIBE

- Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (2017/2256(INI))

odbor TRAN

- Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(mnenje: ENVI)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15. novembra 2017)

- Sprememba člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
odbori: ECON, AFCO

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15. novembra 2017)

odbor TRAN

- Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika))

- Zahteve za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika))

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor FEMM

- Kršitev pravic domorodnih ljudstev v svetu, vključno s prilaščanjem zemljišč (2017/2206(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
(mnenje: FEMM)

odbor INTA

- Priporočila Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o celovitem sporazumu med EU in Azerbajdžanom (2017/2056(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
(mnenje: INTA)

Spremembe napotitev na odbore (člen 39(2) Poslovnika)

odbor JURI
- Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
(mnenje: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (člen 39(2) Poslovnika))


13. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

7. decembra 2017

(*) Ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 1045/2017); (*) (št. 1046/2017); Giuseppe Russo (št. 1047/2017); Isidoro Villani (št. 1048/2017); Antonio Carluccio (št. 1049/2017); Pietro Varlese (št. 1050/2017); Giuseppe Condorelli (št. 1051/2017); (*) (št. 1052/2017); Pietro Varlese (št. 1053/2017); Sabrina Blume (št. 1054/2017); Arie Rijkenberg (št. 1055/2017); (*) (št. 1056/2017); (*) (št. 1057/2017); (*) (št. 1058/2017); (*) (št. 1059/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (št. 1060/2017); Antonia Battaglia (št. 1061/2017); Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Vita) (št. 1062/2017); (*) (št. 1063/2017); (*) (št. 1064/2017); (*) (št. 1065/2017); Jens Genzer (št. 1066/2017); Cecilia Leandri (št. 1067/2017); (*) (št. 1068/2017); Fabiano Filippin (št. 1069/2017); (*) (št. 1070/2017); Liviu-Ovidiu Ionescu (št. 1071/2017); (*) (št. 1072/2017); Sander Loones (št. 1073/2017); Jānis Kuzins (št. 1074/2017); (*) (št. 1075/2017); Ana Wakenhut (št. 1076/2017); (*) (št. 1077/2017); Francisco Alfonso Garrido (št. 1078/2017); (*) (št. 1079/2017); Theodoros Katziani (št. 1080/2017); (*) (št. 1081/2017); (*) (št. 1082/2017); (*) (št. 1083/2017); (*) (št. 1084/2017); (*) (št. 1085/2017); (*) (št. 1086/2017); Manuel Ameller Reurer (št. 1087/2017); (*) (št. 1088/2017); (*) (št. 1089/2017); (*) (št. 1090/2017); Philip Dunn (št. 1091/2017); (*) (št. 1092/2017); (*) (št. 1093/2017); (*) (št. 1094/2017); (*) (št. 1095/2017); Flavio Miccono (št. 1096/2017); Flavio Miccono (št. 1097/2017); (*) (št. 1098/2017); (*) (št. 1099/2017); (*) (št. 1100/2017); (*) (št. 1101/2017); (*) (št. 1102/2017); (*) (št. 1103/2017); (*) (št. 1104/2017); (*) (št. 1105/2017); (*) (št. 1106/2017); (*) (št. 1107/2017); Eliseo Trombetta (št. 1108/2017); (*) (št. 1109/2017); (*) (št. 1110/2017); (*) (št. 1111/2017); (*) (št. 1112/2017); Victor Diaconu (št. 1113/2017); Jens Genzer (št. 1114/2017); (*) (št. 1115/2017); (*) (št. 1116/2017); (*) (št. 1117/2017); (*) (št. 1118/2017); (*) (št. 1119/2017); Belarmino Teixeira (št. 1120/2017); Joan Caball Subirana (št. 1121/2017); Mikael Sandberg (št. 1122/2017); Belarmino Teixeira (št. 1123/2017); Markus Michael Uetz (št. 1124/2017); (*) (št. 1125/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (št. 1126/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (št. 1127/2017); Jānis Jaudzems (št. 1128/2017); Victor Diaconu (št. 1129/2017); Mateo Lafragua Álvarez (št. 1130/2017); James Ennis (št. 1131/2017); (*) (št. 1132/2017); Natalie Holder (št. 1133/2017); (*) (št. 1134/2017); (*) (št. 1135/2017); Paulo Constantino (št. 1136/2017); Philipp Schmagold (št. 1137/2017); Annika Lepistö (št. 1138/2017); Maria Gaetana Greco (št. 1139/2017); Christian Ries (št. 1140/2017); Bernd Hefenbrock (št. 1141/2017); (*) (št. 1142/2017); (*) (št. 1143/2017); (*) (št. 1144/2017); (*) (št. 1145/2017); (*) (št. 1146/2017); Jens Genzer (št. 1147/2017); (*) (št. 1148/2017); Jens Genzer (št. 1149/2017); Guido Emanuele Galasso (št. 1150/2017).


14. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


15. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 15. do 18. januarja 2018.


16. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 13.02.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov