Index 
Protokoll
PDF 260kWORD 79k
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Afghanistan (ingivna resolutionsförslag)
 3.Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (debatt)
 4.En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
5.1.Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa
  
5.2.Kambodja: oppositionen förbjuds
  
5.3.El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Omröstning
  
8.1.Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (omröstning)
  
8.2.Kambodja: oppositionen förbjuds (omröstning)
  
8.3.El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (omröstning)
  
8.4.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden
  
8.5.Situationen i Afghanistan (omröstning)
  
8.6.Situationen för rohingyafolket (omröstning)
  
8.7.Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (omröstning)
  
8.8.Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (omröstning)
  
8.9.En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Framställningar
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Situationen i Afghanistan (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))

Debatten hade hållits den 12 december 2017 (punkt 10 i protokollet av den 12.12.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi och Jaromír Štětina, för PPE-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017),

—   Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017),

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017),

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017),

—   Charles Tannock, för ECR-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Ana Gomes, för S&D-gruppen, om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 14.12.2017.


3. Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (debatt)

Betänkande enligt artikel 2016.7 om arbetet i utskottet för framställningar under 2016 [2017/2222(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Notis Marias (A8-0387/2017)

Notis Marias redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Jude Kirton-Darling för S&D-gruppen, Yana Toom för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Marlene Mizzi och Pál Csáky.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Artis Pabriks, Maria Grapini och Indrek Tarand.

Talare: Karmenu Vella och Notis Marias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.12.2017.


4. En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (debatt)

Betänkande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet [2016/2327(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Damiano Zoffoli (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Massimiliano Salini för PPE-gruppen, Karoline Graswander-Hainz för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Karmenu Vella och Bas Eickhout.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 14.12.2017.


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 13.12.2017.)


5.1. Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa

Resolutionsförslag B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 och B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Carlos Iturgaiz och Jean-Paul Denanot.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 14.12.2017.


5.2. Kambodja: oppositionen förbjuds

Resolutionsförslag B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 och B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius och Laima Liucija Andrikienė redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao och Herbert Dorfmann.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 14.12.2017.


5.3. El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall

Resolutionsförslag B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 och B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Francisco Assis för S&D-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, och Iratxe García Pérez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, som avböjde en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun och Wajid Khan.

Talare: Marek Jurek som gjorde en personlig kommentar, i enlighet med artikel 164 i arbetsordningen, med anledning av inläggen från Soraya Post och Stanislav Polčák.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 14.12.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.36.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.00.


7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 och B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0685/2017

(ersätter B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 och B8-0693/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen,

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0496)


8.2. Kambodja: oppositionen förbjuds (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 och B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0686/2017

(ersätter B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 och B8-0697/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Marc Tarabella, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Norica Nicolai, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0497)


8.3. El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 och B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0691/2017

(ersätter B8-0691/2017 och B8-0702/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen.

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0695/2017

(ersätter B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 och B8-0701/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis och Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Sabine Lösing, för GUE/NGL-gruppen,

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2017)0498)

Inlägg:

Molly Scott Cato presenterade ett muntligt ändringsförslag avseende beaktandeled C. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.


8.4. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Nicola Danti (som ersatte föredraganden) och Dennis de Jong, före omröstningen.


8.5. Situationen i Afghanistan (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))

Debatten hade ägt rum den12 december 2017 (punkt 10 i protokollet av den 12.12.2017).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 14 december 2017 (punkt 2 i protokollet av den 14.12.2017).

Resolutionsförslag B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 och B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0678/2017

(ersätter B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 och B8-0684/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi och Jaromír Štětina, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Ana Gomes, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0499)


8.6. Situationen för rohingyafolket (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 och B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0668/2017

(ersätter B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 och B8-0674/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis och Daniel Caspary, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen,

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé och Michel Reimon, för Verts/ALE-gruppen,

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0500)


8.7. Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi [2015/2129(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0501)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.8. Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (omröstning)

Betänkande enligt artikel 2016.7 om arbetet i utskottet för framställningar under 2016 [2017/2222(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0502)


8.9. En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (omröstning)

Betänkande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet [2016/2327(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0503)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 13 december 2017)

Invändning mot en genomförandeakt: Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák och Notis Marias

Rekommendation som uppföljning av undersökningen av penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek och Stanislav Polčák

Betänkande Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi och Andrejs Mamikins

Betänkande Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová och Csaba Sógor

Betänkande Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Omröstning: torsdagen den 14 december 2017)

Resolutionsförslag om situationen i Afghanistan (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan och Andrejs Mamikins

Resolutionsförslag om situationen för rohingyafolket
Daniel Hannan (RC-B8-0668/2017)

Betänkande Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa och Maria Grapini

Betänkande Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini och Notis Marias

Betänkande Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini och Seán Kelly.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 138.1 i arbetsordningen, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/66/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

rådgivande utskott:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

rådgivande utskott:

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Ändrat förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

ITRE

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om totalförbud för elfiske (B8-0648/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om användningen av medel från Europeiska unionens solidaritetsfond till områden som drabbats av orkanen Irma (B8-0657/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

rådgivande utskott:

DEVE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bekämpning av fetma (B8-0658/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om programmet Ett Europa för medborgarna (B8-0659/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT


12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(till följd av talmanskonferensens beslut av den 15 november 2017)

CULT-utskottet

- Rapport om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi (2017/2259(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (2017/2255(INI))

DEVE-utskottet

- Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (2017/2258(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

ECON-utskottet

- Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (2017/2253(INI))

EMPL-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (2017/2260(INI))
(rådgivande utskott: CULT)

ENVI-utskottet

- En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, ITRE)

LIBE-utskottet

- Årsrapport om Schengenområdets funktionssätt (2017/2256(INI))

TRAN-utskottet

- Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(till följd av talmanskonferensens beslut av den 15 november 2017)

- Ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
utskott: ECON, AFCO

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(till följd av talmanskonferensens beslut av den 15 november 2017)

TRAN-utskottet

- Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

- Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

FEMM-utskottet

- Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi (2017/2206(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
(rådgivande utskott: FEMM)

INTA-utskottet

- Rekommendationer till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan (2017/2056(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
(rådgivande utskott: INTA)

Ändrad hänvisning till utskott (artikel 39.2 i arbetsordningen

JURI-utskottet
- Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
hänvisat tilll ansvarigt utskott: ITRE
(rådgivande utskott: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (artikel 39.2 i arbetsordningen))


13. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 7 december 2017

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 1045/2017), (*) (nr 1046/2017), Giuseppe Russo (nr 1047/2017), Isidoro Villani (nr 1048/2017), Antonio Carluccio (nr 1049/2017), Pietro Varlese (nr 1050/2017), Giuseppe Condorelli (nr 1051/2017), (*) (nr 1052/2017), Pietro Varlese (nr 1053/2017), Sabrina Blume (nr 1054/2017), Arie Rijkenberg (nr 1055/2017), (*) (nr 1056/2017), (*) (nr 1057/2017), (*) (nr 1058/2017), (*) (nr 1059/2017), Graziano Giampaolo Petrachi (nr 1060/2017), Antonia Battaglia (nr 1061/2017), Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Vita) (nr 1062/2017), (*) (nr 1063/2017), (*) (nr 1064/2017), (*) (nr 1065/2017), Jens Genzer (nr 1066/2017), Cecilia Leandri (nr 1067/2017), (*) (nr 1068/2017), Fabiano Filippin (nr 1069/2017), (*) (nr 1070/2017), Liviu-Ovidiu Ionescu (nr 1071/2017), (*) (nr 1072/2017), Sander Loones (nr 1073/2017), Jānis Kuzins (nr 1074/2017), (*) (nr 1075/2017), Ana Wakenhut (nr 1076/2017), (*) (nr 1077/2017), Francisco Alfonso Garrido (nr 1078/2017), (*) (nr 1079/2017), Theodoros Katziani (nr 1080/2017), (*) (nr 1081/2017), (*) (nr 1082/2017), (*) (nr 1083/2017), (*) (nr 1084/2017), (*) (nr 1085/2017), (*) (nr 1086/2017), Manuel Ameller Reurer (nr 1087/2017), (*) (nr 1088/2017), (*) (nr 1089/2017), (*) (nr 1090/2017), Philip Dunn (nr 1091/2017), (*) (nr 1092/2017), (*) (nr 1093/2017), (*) (nr 1094/2017), (*) (nr 1095/2017), Flavio Miccono (nr 1096/2017), Flavio Miccono (nr 1097/2017), (*) (nr 1098/2017), (*) (nr 1099/2017), (*) (nr 1100/2017), (*) (nr 1101/2017), (*) (nr 1102/2017), (*) (nr 1103/2017), (*) (nr 1104/2017), (*) (nr 1105/2017), (*) (nr 1106/2017), (*) (nr 1107/2017), Eliseo Trombetta (nr 1108/2017), (*) (nr 1109/2017), (*) (nr 1110/2017), (*) (nr 1111/2017), (*) (nr 1112/2017), Victor Diaconu (nr 1113/2017), Jens Genzer (nr 1114/2017), (*) (nr 1115/2017), (*) (nr 1116/2017), (*) (nr 1117/2017), (*) (nr 1118/2017), (*) (nr 1119/2017), Belarmino Teixeira (nr 1120/2017), Joan Caball Subirana (nr 1121/2017), Mikael Sandberg (nr 1122/2017), Belarmino Teixeira (nr 1123/2017), Markus Michael Uetz (nr 1124/2017), (*) (nr 1125/2017), Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 1126/2017), Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 1127/2017), Jānis Jaudzems (nr 1128/2017), Victor Diaconu (nr 1129/2017), Mateo Lafragua Álvarez (nr 1130/2017), James Ennis (nr 1131/2017), (*) (nr 1132/2017), Natalie Holder (nr 1133/2017), (*) (nr 1134/2017), (*) (nr 1135/2017), Paulo Constantino (nr 1136/2017), Philipp Schmagold (nr 1137/2017), Annika Lepistö (nr 1138/2017), Maria Gaetana Greco (nr 1139/2017), Christian Ries (nr 1140/2017), Bernd Hefenbrock (nr 1141/2017), (*) (nr 1142/2017), (*) (nr 1143/2017), (*) (nr 1144/2017), (*) (nr 1145/2017), (*) (nr 1146/2017), Jens Genzer (nr 1147/2017), (*) (nr 1148/2017), Jens Genzer (nr 1149/2017), Guido Emanuele Galasso (nr 1150/2017).


14. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


15. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 1518 januari 2018.


16. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 13.02.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy