Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 януари 2018 г. - Страсбург

8. Преговори преди първо четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

—   комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Докладчик: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Докладчик: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ на следващия ден, 16 януари 2018 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност