Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 januari 2018 - Strasbourg

8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Föredragande: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Fördragande: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kunde ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnådde minst det medelhöga tröskelvärdet före midnatt tisdagen den 16 januari 2018 skriftligen begära att besluten att inleda förhandlingar skulle bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy