Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. - Strasbourg

9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu raspona ribolovne smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 256/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI

2) od odbora, izvješća

- * Izvješće o predloženom imenovanju Tonyja Jamesa Murphyja za člana Revizorskog suda (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)) - CONT - izvjestitelj : Indrek Tarand (A8-0002/2018)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Eve Lindström za članicu Revizorskog suda (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)) - CONT - izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)) - IMCO - JURI - izvjestiteljica: Evelyne Gebhardt - : Axel Voss (A8-0375/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) - PECH - izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) - PECH - izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2016. (2017/2124(INI)) - ECON - izvjestitelj: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- * Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)) - JURI - izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) - INTA - izvjestitelj: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) - ITRE - izvjestitelj: José Blanco López (A8-0392/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - ECON - LIBE - : Mady Delvaux - izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ***I Izvješće Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Izvješće o međunarodnom upravljanju oceanima: plan za budućnost naših oceana u okviru ciljeva održivog razvoja do 2030. (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) - ENVI - izvjestitelj: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) - JURI - izvjestitelj: Max Andersson (A8-0400/2017)

- Izvješće o provedbi Direktive 2005/36/EZ u pogledu reguliranja i potrebe za reformom profesionalnih usluga (2017/2073(INI)) - IMCO - izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0401/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) - ENVI - ITRE - : Michèle Rivasi - izvjestitelj: Claude Turmes (A8-0402/2017)

- Izvješće o ženama, rodnoj ravnopravnosti i pravednoj klimatskoj politici (2017/2086(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Izvješće o provedbi Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama (2017/2039(INI)) - EMPL - izvjestiteljica: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti