Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. ledna 2018 - Štrasburk

10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000094/2017), kterou pokládají Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa a Anna Záborská za skupinu PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano a Elly Schlein za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries a Norica Nicolai za skupinu ALDE, Terry Reintke a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen a Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD Komisi: Boj proti obchodování se ženami a dívkami za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování v EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017), kterou pokládá Bernd Lange Komisi: Kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v obchodních dohodách EU (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor DEVE Komisi: Uplatňování nařízení (EU) č. 2015/1839 týkajícího se zvláštních opatření pro Řecko (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí