Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 15. tammikuuta 2018 - Strasbourg

10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000094/2017) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano ja Elly Schlein S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke, ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries ja Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen ja Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Naisten ja tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä ja työvoiman hyväksikäyttöä varten EU:ssa tapahtuvan ihmiskaupan torjunta (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

—   (O-000098/2017) Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n kauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat luvut (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017)

—   (O-000100/2017) Iskra Mihaylova DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kreikkaa koskevista erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2015/1839 täytäntöönpano (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö