Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. sausio 15 d. - Strasbūras

10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000094/2017), kurį pateikė Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa ir Anna Záborská PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano ir Elly Schlein S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries ir Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke ir Ernest Urtasun, Verts/ALE frakcijos vardu, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen ir Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Komisijai: Kova su prekyba moterimis ir mergaitėmis ES seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe tikslais (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017), kurį pateikė Bernd Lange INTA komiteto vardu, Komisijai: Prekybos ir darnaus vystymosi skyriai ES prekybos susitarimuose (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017) kurį pateikė Iskra Mihaylova DEVE komiteto vardu, Komisijai: Reglamento (ES) Nr. 2015/1839 dėl Graikijai skirtų specialių priemonių įgyvendinimas (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika