Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 15. janvāris - Strasbūra

10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000094/2017), kuru uzdeva Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa un Anna Záborská PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano un Elly Schlein S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries un Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Terry Reintke un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen un Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā Komisijai: Cīņa pret sieviešu un meiteņu tirdzniecību seksuālas izmantošanas un darbaspēka ekspluatācijas nolūkā ES (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017), kuru uzdeva Bernd Lange INTA komitejas vārdā Komisijai: Tirdzniecībai un ilgtspējīgai attīstībai veltītu sadaļu iekļaušana ES tirdzniecības nolīgumos (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017), kuru uzdeva Iskra Mihaylova DEVE komitejas vārdā Komisijai: Regulas (ES) 2015/1839 attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem īstenošana (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika