Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. - Strasburg

10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000094/2017), które skierowali Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa i Anna Záborská, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano i Elly Schlein, w imieniu grupy S&D, Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries i Norica Nicolai, w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen i Neoklis Sylikiotis, w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto, w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017), które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych zawieranych przez UE (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 2015/1839 w zakresie szczególnych środków dla Grecji (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności