Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 15. januar 2018 - Strasbourg

10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000094/2017) ki so ga postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa in Anna Záborská, v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano in Elly Schlein, v imenu skupine S&D, Arne Gericke, v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries in Norica Nicolai, v imenu skupine ALDE, Terry Reintke in Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen in Neoklis Sylikiotis, v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Aiuto, v imenu skupine EFDD, Komisiji: Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017), ki ga je postavil Bernd Lange, v imenu odbora INTA, Komisiji: Poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v trgovinskih sporazumih Evropske unije (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017) ki ga je postavila Iskra Mihaylova, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Izvajanje Uredbe (EU) št. 2015/1839 glede specifičnih ukrepov za Grčijo (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).

Zadnja posodobitev: 3. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov