Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 januari 2018 - Strasbourg

10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000094/2017) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa och Anna Záborská, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano och Elly Schlein, för S&D-gruppen, Arne Gericke, för ECR-gruppen, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries och Norica Nicolai, för ALDE-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen och Neoklis Sylikiotis, för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Kampen mot handeln med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och för arbetskraftsexploatering i EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017),

—   (O-000098/2017) från Bernd Lange, för utskottet INTA, till kommissionen: Kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017),

—   (O-000100/2017) från Iskra Mihaylova, för utskottet DEVE, till kommissionen: Genomförande av förordning (EU) nr 2015/1839 om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy