Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 януари 2018 г. - Страсбург

11. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през януари 2018 г. (PE 616.538/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане на групата GUE/NGL за отлагане на разискванията и гласуването по доклада на Gabriel Mato (A8-0381/2017): Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки.

Изказаха се: Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отправи искане председателят да приложи член 175 от Правилника за дейността, и Gabriel Mato (докладчик) срещу двете искания.

С поименно гласуване (119 „за“, 224 „против“, 9 „въздържал се“) Парламентът отхвърли това искане.

Вторник

Искане на групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на въпроса с искане на устен отговор до Съвета относно договора за забрана на ядрените оръжия (O-000097/2017).

Изказаха се: Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който предложи темата да бъде включена в дневния ред на месечната сесия през февруари.

С поименно гласуване (144 „за“, 204 „против“, 5 „въздържал се“) Парламентът отхвърли това искане.

°
° ° °

Изказа се Mark Demesmaeker относно отказването на достъп до затвора в Естремера на група членове на ЕП с цел посещение на задържаните активисти за независимост на Каталуния и отправи искане председателят да се свърже с испанските органи (председателят взема това предвид).

°
° ° °

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Искане на групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на изявление на Комисията: „Масови съкращения в конкурентоспособни предприятия в Европа – случаят със Siemens“.

Изказа се Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането.

С поименно гласуване (168 „за“, 178 „против“, 12 „въздържал се“) Парламентът отхвърли това искане.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност