Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

11. Διάταξη των εργασιών
CRE

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειαςjanvier 2018 (PE 616.538/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για την αναβολή της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Gabriel Mato (A8-0381/2017): Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων.

Παρεμβαίνουν οι Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος ζητά από τον Πρόεδρο να κάνει χρήση του άρθρου 175 το Κανονισμού, και Gabriel Mato (εισηγητής) ο οποίος τάσσεται κατά των δύο αιτημάτων.

Με ΟΚ (119 υπέρ, 224 κατά, 9 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL προκειμένου να προστεθεί η ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς το Συμβούλιο σχετικά με τη συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων (O-000097/2017).

Παρεμβαίνουν οι Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος προτείνει να εγγραφεί το ζήτημα αυτό στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου.

Με ΟΚ (144 υπέρ, 204 κατά, 5 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Mark Demesmaeker, ο οποίος τονίζει ότι δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στις φυλακές της Estremera σε μία ομάδα βουλευτών οι οποίοι ήθελαν να επισκεφτούν κρατουμένους Καταλανούς αυτονομιστές και ζητά από τον Πρόεδρο να επιδιώξει την επαφή με τις ισπανικές αρχές (ο Πρόεδρος το σημειώνει).

°
° ° °

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL προκειμένου να προστεθεί η δήλωση της Επιτροπής: "Μαζικές απολύσεις στις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη – Η περίπτωση της Siemens".

Παρεμβαίνει ο Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (168 υπέρ, 178 κατά, 12 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου