Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. - Strasburg

11. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych ze stycznia 2018 r. (PE 616.538/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy GUE/NGL o przełożenie debaty i głosowania nad sprawozdaniem Gabriela Mato (A8-0381/2017): Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych.

Głos zabrali: Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, który umotywował wniosek, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który poprosił przewodniczącego o skorzystanie z art. 175 Regulaminu, i Gabriel Mato (sprawozdawca) przeciw obu wnioskom.

W głosowaniu imiennym (119 za, 224 przeciw, 9 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Wniosek grupy GUE/NGL o dodanie pytania do Rady wymagającego odpowiedzi ustnej w sprawie traktatu o zakazie broni jądrowej (O-000097/2017).

Głos zabrali: Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, który umotywował wniosek, i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który zaproponował, by temat ten wpisać do porządku obrad sesji lutowej.

W głosowaniu imiennym (144 za, 204 przeciw, 5 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Głos zabrał Mark Demesmaeker w sprawie tego, że grupie posłów odmówiono wstępu do więzienia Estremera, w którym chcieli odwiedzić zatrzymanych zwolenników niepodległości Katalonii, i poprosił przewodniczącego o nawiązanie kontaktu z władzami hiszpańskimi (co przewodniczący przyjął do wiadomości).

°
° ° °

Środa

Bez zmian.

Czwartek

Wniosek grupy GUE/NGL o dodanie oświadczenia Komisji: Masowe zwolnienia w konkurencyjnych przedsiębiorstwach Europy – sprawa firmy Siemens.

Głos zabrał Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, który umotywował wniosek.

W głosowaniu imiennym (168 za, 178 przeciw, 12 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności