Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. januára 2018 - Štrasburg

11. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze na január 2018 (PE 616.538/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o preloženie rozpravy a hlasovania o správe Gabriel Mato (A8-0381/2017): Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení.

Vystúpili títo poslanci: Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, so žiadosťou, aby predseda uplatnil článok 175 rokovacieho poriadku, a Gabriel Mato (spravodajca), ktorý sa vyslovil proti obidvom týmto žiadostiam.

Parlament v HPM (za: 119, proti: 224, zdržali sa: 9) žiadosť zamietol.

Utorok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zaradenie otázky na ústne zodpovedanie pre Radu o zmluve o zákaze jadrových zbraní (O-000097/2017).

Vystúpili títo poslanci: Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti, a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý navrhol, aby sa táto téma zaradila do programu februárového zasadania.

Parlament v HPM (za: 144, proti: 204, zdržali sa: 5) žiadosť zamietol.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Mark Demesmaeker, ktorý uviedol, že skupine poslancov bol odopretý vstup do väzenia v Estremere, kde chceli navštíviť väznených katalánskych separatistov, a požiadal predsedu, aby sa obrátil na španielske orgány (predseda to vzal na vedomie).

°
° ° °

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zaradenie vyhlásenia o hromadnom prepúšťaní v konkurencieschopných európskych podnikoch – prípad Siemens.

V rozprave vystúpil Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti.

Parlament v HPM (za: 168, proti: 178, zdržali sa: 12) žiadosť zamietol.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia