Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 januari 2018 - Strasbourg

11. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i janvier 2018 (PE 616.538/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att bordlägga debatten och omröstningen om Gabriel Matos betänkande (A8-0381/2017): Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder.

Talare: Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, som redogjorde för denna begäran, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som uppmanade talmannen att tillämpa artikel 175 i arbetsordningen, och Gabriel Mato (föredragande), som motsatte sig dessa två begäranden.

Parlamentet avslog begäran genom omröstning med namnupprop (119 röster för, 224 röster emot, 9 nedlagda röster).

Tisdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till frågan till rådet för muntligt besvarande om konventionen om förbud mot kärnvapen (O-000097/2017).

Talare: Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, som redogjorde för denna begäran, och Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som föreslog att denna fråga skulle inlemmas på föredragningslistan för sammanträdesperioden i februari.

Parlamentet avslog begäran genom omröstning med namnupprop (144 röster för, 204 röster emot, 5 nedlagda röster).

°
° ° °

Talare: Mark Demesmaeker påtalade att en grupp av ledamöter nekats tillträde till fängelset i Estremera, där de önskat besöka häktade katalanska separatister och begärde att talmannen skulle kontakta de spanska myndigheterna. (Talmannen noterade detta.)

°
° ° °

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till ett uttalande av kommissionen: ”Massavskedanden inom konkurrenskraftiga företag i Europa – fallet Siemens”.

Talare: Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, som redogjorde för denna begäran.

Parlamentet avslog begäran genom omröstning med namnupprop (168 röster för, 178 röster emot, 12 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy