Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0376(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0391/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Обяснение на вота
PV 13/11/2018 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Протокол
Понеделник, 15 януари 2018 г. - Страсбург

12. Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I - Енергийна ефективност ***I - Управление на енергийния съюз ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: José Blanco López (A8-0392/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчици: Michèle Rivasi и Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi и Claude Turmes представиха докладите.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE), Bas Eickhout (докладчик по становището на комисията ENVI), Marijana Petir (докладчик по становището на комисията AGRI), Eleonora Evi (докладчик по становището на комисията PETI), Jytte Guteland (докладчик по становището на комисията ENVI), Jens Rohde (докладчик по становището на комисията AGRI), Seán Kelly, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Adam Gierek, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Adam Gierek, Theresa Griffin, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Kateřina Konečná и Peter Liese, и Gerben-Jan Gerbrandy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Петър Курумбашев, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri и Flavio Zanonato.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó и Franc Bogovič.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi и Claude Turmes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 17.1.2018 г., точка 10.5 от протокола от 17.1.2018 г. и точка 10.6 от протокола от 17.1.2018 г.

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност