Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0376(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0391/2017

Forhandlinger :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Afstemninger :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Stemmeforklaringer
PV 13/11/2018 - 4.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokol
Mandag den 15. januar 2018 - Strasbourg

12. Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) ***I - Energieffektivitet ***I - Forvaltning af energiunionen ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: José Blanco López (A8-0392/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen og om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordførere: Michèle Rivasi og Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi og Claude Turmes forelagde betænkningerne.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE), Bas Eickhout (ordfører for udtalelse fra ENVI), Marijana Petir (ordfører for udtalelse fra AGRI), Eleonora Evi (ordfører for udtalelse fra PETI), Jytte Guteland (ordfører for udtalelse fra ENVI), Jens Rohde (ordfører for udtalelse fra AGRI), Seán Kelly for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Adam Gierek, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi og Adam Gierek, Theresa Griffin, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Kateřina Konečná og Peter Liese, og Gerben-Jan Gerbrandy.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri og Flavio Zanonato.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó og Franc Bogovič.

Indlæg af Miguel Arias Cañete.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi og Claude Turmes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 17.1.2018, punkt 10.5 i protokollen af 17.1.2018 og punkt 10.6 i protokollen af 17.1.2018.

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik